Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Craftsman C459 52150

Przy wydaniu oprogramowania sprzętowego Craftsman C459 52150 należy zachować szczególną ostrożność. Oprogramowanie to zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w sprzętowych systemach sterujących układów mechanicznych, takich jak maszyny do szycia, drukarki 3D, maszyny CNC i inne maszyny sterowane cyfrowo. Należy upewnić się, że program jest poprawnie skonfigurowany i nie ma żadnych błędów w kodzie, które mogłyby spowodować uszkodzenie sprzętu lub niepożądane skutki. Oprogramowanie powinno być również zaktualizowane regularnie, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Craftsman C459 52150

Ta licencja nie oznacza sprzedaży Instrukcji, a użytkownik nie zostaje właścicielem Instrukcji poprzez zakup jakiegokolwiek produktu, pobranie i/lub użytkowanie tej Instrukcji. Nikon zachowuje własność Instrukcji i wszystkich jej kopii oraz powiązanych praw własności intelektualnej i zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową. Niniejsza Umowa stanowi pełną i wyłączną umowę, ustną lub pisemną, zawartą pomiędzy użytkownikiem a Nikon.

1. INSTRUKCJA

Instrukcja jest przeznaczona dla klientów, którzy zakupili nasze produkty. Możemy nie być w stanie odpowiadać na zapytania od osób, które nie zakupiły naszych produktów. Proszę zwrócić uwagę, że instrukcja oraz dane kontaktowe w niej zawarte podlegają zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja jest chroniona przez prawo autorskie Japonii oraz międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. Na każdej kopii należy odtworzyć uwagę dotyczącą praw autorskich Nikon oraz wszelkie inne informacje dotyczące własności, jakie znajdują się na oryginale.

2. OGRANICZENIA

Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy nie przewidują inaczej, użytkownikowi nie wolno tworzyć lub dystrybuować kopii Instrukcji pośród innych osób ani elektronicznie przesyłać Instrukcji z jednego komputera do innego komputera za pośrednictwem sieci. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ ANI USUWAĆ ŻADNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, ANI INNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRAW ZAWARTYCH W INSTRUKCJI. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO CEDOWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ, ADAPTOWAĆ, TŁUMACZYĆ, WYNAJMOWAĆ, ODDAWAĆ W LEASING, WYPOŻYCZAĆ, ODSPRZEDAWAĆ, DYSTRYBUOWAĆ, PRZETWARZAĆ W SIECI ANI TWORZYĆ PRAC POCHODNYCH W OPARCIU O INSTRUKCJĘ LUB DOWOLNĄ JEJ CZĘŚĆ.

3. OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ZOBOWIĄZANIA

W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, INSTRUKCJA JEST PRZEKAZYWANA W „STANIE TAKIM, W JAKIM JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI, A FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE WYRAŹNIE UNIEWAŻNIAJĄ WSZELKIEGO RODZAJU GWARANCJE I RĘKOJMIE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ DZIAŁANIA INSTRUKCJI ANI PRZYDATNOŚCI REZULTATÓW UZYSKANYCH PRZY JEJ POMOCY, ANI TEGO, ŻE INSTRUKCJA SPEŁNI WYMOGI UŻYTKOWNIKA LUB JEJ UŻYTKOWANIE BĘDZIE NIEPRZERWANE, POZBAWIONE BŁĘDÓW LUB POZBAWIONE WIRUSÓW. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ŻADNE POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, STRATY LUB KOSZTY WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ITP., WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NAWET JEŚLI FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY LUB PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, STRAT LUB KOSZTÓW. NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ TEJ UMOWY, A WSZELKIE UŻYTKOWANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST UPRAWNIONE JEDYNIE ZGODNIE Z JEGO POSTANOWIENIAMI.

4. OGÓLNE

Niniejsza Umowa podlega, jest interpretowana i podlega wykładni prawa Japonii z wyłączeniem jego przepisów prawa kolizyjnego. W przypadku wystąpienia sporu w odniesieniu do niniejszej Umowy, użytkownik niniejszym zgadza się na objęcie jurysdykcją Japonii i zrzeka się prawa do wnoszenia sprzeciwu w oparciu o argumentację, że takie forum jest niedogodne (zasada forum non conveniens). Ponadto użytkownik zgadza się na przekazywanie pism procesowych dotyczących jakichkolwiek postępowań prawnych wynikających z niniejszej Umowy pocztą zwykłą lub innymi sposobami doręczenia za poręczeniem dostępnymi komercyjnie w rozsądnym zakresie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie z jakiejkolwiek przyczyny uznane za nieważne, pozostałe postanowienia nie zostaną unieważnione i pozostaną całkowicie wiążące. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a Nikon i zastępuje wszelkie inne umowy dotyczące przedmiotu tej Umowy. Fakt nieskorzystania przez jedną ze stron z możliwości wymagania pełnego przestrzegania dowolnego z postanowień Umowy lub skorzystania z dowolnych możliwości, praw lub środków prawnych w niej zawartych nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się możliwości skorzystania w przyszłości z takiego zapisu, postanowienia, opcji, prawa lub środków prawnych, a takie zapisy, postanowienia, opcje, prawa lub środki prawne pozostaną całkowicie wiążące. Nagłówki sekcji niniejszej Umowy zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie stanowią jej części ani nie wpływają w żaden sposób na znaczenie lub interpretację niniejszej Umowy. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, postanowienia sekcji 3 i sekcji 4 wraz z wszelkimi postanowieniami, które w swoim wyraźnym brzmieniu mają zastosowanie do okresów po zakończeniu niniejszej Umowy, pozostają wiążące po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny.

Instrukcje do produktów Nikon/ 2018/02/15/ Wer. 2. 0. 0

> Poprzednie wydania oprogramowania Zebra Aurora™

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie urządzenia, należy stosować odpowiednie oprogramowanie sprzętowe do skanera dla każdej wersji narzędzia Zebra Aurora™.

+ Pobieranie narzędzia Aurora™ i oprogramowania sprzętowego

Używaj oprogramowania sprzętowego razem z odpowiednią wersją oprogramowania Aurora™.

Oprogramowania

CAAESS00-001-R45

Wspólne oprogramowanie sprzętowe dla xS40 i xS70. Przed zaktualizowaniem oprogramowania sprzętowego dokonaj aktualizacji Aurora do wersji 3. 1. 40.

 Pobierz 664 MB

CAAFFS00-001-R45

Wspólne oprogramowanie sprzętowe dla xS10 i xS20. Zaktualizuj aplikację Aurora do wersji 3. 40 przed zaktualizowaniem oprogramowania sprzętowego.

 Pobierz 244 MB

Zebra Aurora Desktop Application

Aplikacja dla systemu Windows 10. Najpierw należy zaktualizować aplikację Aurora, a później oprogramowanie sprzętowe urządzenia. com/apps/dlmanager? dlp=7b8a235653193b4c72c440110c25661656f56f5180957c98e7c0bc2144149cd156a1bc6e684725abeb44d0c7df0abb7f1859c36e3b9837916b0ad78eebfe0b421d09a4db178ea80e3498c17592ac88324e920a46cd2c75675cd4cb9a71bde767&c=pl&l=pl" data-analytics-name="Zebra Aurora Desktop Application" data-analytics-format="application/x-msdownload" data-analytics-tags="asset-type:utilities, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/software/software-downloads/aurora-previous-releases" data-analytics-download-type="0" data-analytics-size="288 MB"> Pobierz 288 MB

CAAESS00-001-R38

Wspólne oprogramowanie sprzętowe dla xS40 i xS70. 0. 10. com/apps/dlmanager? dlp=7b8a235653193b4c72c440110c25661656f56f5180957c98e7c0bc2144149cd156a1bc6e684725ab5470e068770fb2eb81411154287bf6a86c50b1cb6119feedec9601a5db82ddcb138d9a58584d7db847024278c7def4cbcc97284aeb5710c6c2105744ba5f4ca7&c=pl&l=pl" data-analytics-name="CAAESS00-001-R38" data-analytics-format="N/A" data-analytics-tags="asset-type:firmware, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/software/software-downloads/aurora-previous-releases" data-analytics-download-type="0" data-analytics-size="664 MB">

CAAFFS00-001-R38

Wspólne oprogramowanie sprzętowe dla xS10 i xS20. 10 przed zaktualizowaniem oprogramowania sprzętowego. com/apps/dlmanager? dlp=7b8a235653193b4c72c440110c25661656f56f5180957c98e7c0bc2144149cd156a1bc6e684725ab5470e068770fb2eb0d97b105a355ecb0a9fae951c9434401720f8732a060f1336f8caa5a4f7b57bc9ccbbb8c78917ca2fa87042d2f2fa9474e20b96869db7e67&c=pl&l=pl" data-analytics-name="CAAFFS00-001-R38" data-analytics-format="N/A" data-analytics-tags="asset-type:firmware, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/software/software-downloads/aurora-previous-releases" data-analytics-download-type="0" data-analytics-size="244 MB">

CAAESS00-001-R34

Wspólne oprogramowanie sprzętowe dla xS40 i xS70. Przed zaktualizowaniem oprogramowania sprzętowego dokonaj aktualizacji oprogramowania Aurora do wersji 2. com/apps/dlmanager? dlp=7b8a235653193b4c72c440110c25661656f56f5180957c98e7c0bc2144149cd156a1bc6e684725ab5470e068770fb2eb81411154287bf6a86c50b1cb6119feedec9601a5db82ddcb138d9a58584d7db8a1f1d73ca8090975cc97284aeb5710c6c2105744ba5f4ca7&c=pl&l=pl" data-analytics-name="CAAESS00-001-R34" data-analytics-format="N/A" data-analytics-tags="asset-type:firmware, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/software/software-downloads/aurora-previous-releases" data-analytics-download-type="0" data-analytics-size="597 MB"> Pobierz 597 MB

CAAFFS00-001-R34

Wspólne oprogramowanie sprzętowe dla xS10 i xS20. Dokonaj aktualizacji do poprzedniego wydania oprogramowania sprzętowego CAAFFS00-001-R06 przed aktualizacją do najnowszego wydania. com/apps/dlmanager? dlp=7b8a235653193b4c72c440110c25661656f56f5180957c98e7c0bc2144149cd156a1bc6e684725ab5470e068770fb2eb0d97b105a355ecb0a9fae951c9434401720f8732a060f1336f8caa5a4f7b57bc9ccbbb8c78917ca26dbdc016b24f0fbc4e20b96869db7e67&c=pl&l=pl" data-analytics-name="CAAFFS00-001-R34" data-analytics-format="N/A" data-analytics-tags="asset-type:firmware, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/software/software-downloads/aurora-previous-releases" data-analytics-download-type="0" data-analytics-size="190 MB"> Pobierz 190 MB  Pobierz 188 MB

CAAFFS00-001-R06

Wspólne oprogramowanie sprzętowe dla xS10 i xS20. Zmień aplikację na Aurora v1. 2 przed zaktualizowaniem oprogramowania sprzętowego

 Pobierz 193 MB

CAAESS00-001-R28

Wspólne oprogramowanie sprzętowe dla xS40 i xS70. com/apps/dlmanager? dlp=7b8a235653193b4c72c440110c25661656f56f5180957c98e7c0bc2144149cd156a1bc6e684725ab5470e068770fb2eb81411154287bf6a86c50b1cb6119feedec9601a5db82ddcb138d9a58584d7db89ae055dc231e02d4cc97284aeb5710c6c2105744ba5f4ca7&c=pl&l=pl" data-analytics-name="CAAESS00-001-R28" data-analytics-format="N/A" data-analytics-tags="asset-type:firmware, content-category:solutions-verticals/portfolio-product/software/software-downloads/aurora-previous-releases" data-analytics-download-type="0" data-analytics-size="599 MB"> Pobierz 599 MB  Pobierz 224 MB

Odwiedź społeczność pomocy technicznej, aby uzyskać dostęp do kompletnego bazy wiedzy firmy Zebra.

Dla programistów & partnerzy

Zabezpieczenia & Analytics

Pełny pakiet oprogramowania

TytułOpisData wydania
(Wersja)
Rozmiar
Pełny sterownik i pakiet oprogramowania (Zalecany)

(Certyfikat Microsoft WHQL)

Zalecamy t pobieranie w celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności Twojego urządzenia Brother. Jest kompletny plik zawierający dostępne sterowniki i oprogramowanie do urządzenia Brother.

07/01/2016
(B1)
36. 93
MB

Programy narzędziowe

Narzędzie do dezinstalacji

Narzędzie do dezinstalacji umożliwia przeinstalowanie sterownika przy wykorzystaniu technologii Windows Plug and Play.

10/01/2023
(1. 0. 61. 0)
1. 08
MB
  • Pokaż wszystko

Narzędzie zarządzania

Oprogramowanie sprzętowe

Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Craftsman C459 52150

Bezpośredni link do pobrania Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Craftsman C459 52150

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwagi do wydania oprogramowania sprzętowego Craftsman C459 52150

Narzędzie aktualizacji programu Status Monitor

To narzędzie aktualizuje oprogramowanie Status Monitor zainstalowane na twoim komputerze.

09/09/2022
(1. 33. 1. 0)
68. 84
MB
Narzędzie do przełączania języka sterownika

To narzędzie pozwala przełączać język sterownika drukarki* i skanera.
*z wyjątkiem sterownika BR-Script, Sterownik Generic

28/03/2014
(1. 15. 1)
0. 09
MB
Oprogramowanie Remote Printer Console

(Angielski)

Oprogramowanie to umożliwia zmianę wielu ustawień drukarki niezależnie od aplikacji, z której wykonywane są wydruki. Można na przykład zmienić ustawienia marginesów drukarki, ustawienia trybu uśpienia i ustawienia czcionek. Ustawienia te są następnie zapamiętywane i stosowane w drukarce.

25/04/2018
(11. 02)
55. 72
MB
BRPrint Auditor (Klient Oprogramowania Monitorującego)

(Angielski)

This software allows you to monitor USB Brother devices locally connected to the PC on your network. The administrator will receive e-mail notification with information about the device status such as page counts, consumable status and the firmware version. Install this software on a PC which is locally connected to the device you want to monitor.

18/06/2018
(3. 7)
1. 83
MB
Data wydania
(Wersja oprogramowania sprzętowego)
Narzędzie aktualizacji oprogramowania

Narzędzie to aktualizuje oprogramowanie sprzętowe urządzenia Brother, przesyłając oprogramowanie sprzętowe do danego urządzenia z serwera internetowego firmy Brother.

24/04/2014
(1. 08)
3. 99
MB