Lutowanie Aeg Oko Lavamat 70330

Lutowanie Aeg Oko Lavamat 70330 to profesjonalna maszyna do lutowania, która pozwala na precyzyjne lutowanie i odłączanie elementów elektronicznych za pomocą gorącego powietrza. Maszyna posiada technologię i-temp, która zapewnia wysoką dokładność w każdym procesie lutowania. Ma również tryb oszczędzania energii, który pozwala zmniejszyć zużycie energii do minimum. Jest to przydatne narzędzie dla profesjonalnych elektroników, którzy wykonują codzienne zadania lutowania.

Ostatnia aktualizacja: Lutowanie Aeg Oko Lavamat 70330

ÖKO-LAVAMAT 70330
Ekologiczna pralka automatyczna
Informacje dla u? ytkownika

Szanowni Pa? stwo,
prosimy przeczytaae uwa? nie poni? sze wskazówki dotycz? ce obs? ugi
urz? dzenia.
Przede wszystkim nale? y przestrzegaae zalece? zawartych w
rozdziale " Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa" na pierwszych
stronach instrukcji. Prosimy zachowaae niniejsz? instrukcj? obs? ugi,
aby móc z niej korzystaae w razie potrzeby. Nale? y j? przekazaae
ewentualnemu nast? pnemu u? ytkownikowi urz? dzenia.

1

Przy pomocy trójk? ta ostrzegawczego oraz/lub hase?
ostrzegawczych (Ostrze? enie!, Ostro? nie!, Uwaga! )
sygnalizowane s? wskazówki wa? ne dla Pa? stwa bezpiecze? stwa
oraz w? aoeciwego funkcjonowania urz? dzenia. Prosimy ich
bezwzgl? dnie przestrzegaae.

0 1. Ten znak b? dzie pomocny Pa? stwu podczas sukcesywnego

zapoznawania si? z obs? ug? urz? dzenia.
2....

3

Informacje opatrzone tym znakiem maj? charakter uzupe? niaj? cy,
dotycz? obs? ugi oraz praktycznego u? ytkowania urz? dzenia.

2

Listek koniczyny oznacza rady i wskazówki dotycz? ce
ekonomicznego i przyjaznego oerodowisku naturalnemu u? ytkowania
Instrukcja obs? ugi zawiera wskazówki dotycz? ce post? powania w
przypadku wyst? pienia zak? óce? i usuwania ich przez u? ytkownika w
rozdziale " Co zrobiae, gdy... ".

Drukowane na papierze przyjaznym dla oerodowiska.
Ten, kto myoeli ekologicznie, równie? tak post? puje...
Spis treoeci
Instrukcja obs? ugi...................................

6

Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa.....................

Usuwanie opakowania i zu? ytego urz? dzenia...............

8

Wskazówki dotycz? ce ochrony oerodowiska.................

9

Opis urz? dzenia........................................
Widok z przodu.........................................
Wysuwany zasobnik na oerodki pior? ce oraz piel? gnuj? ce.........
Panel steruj? cy.........................................
Programator.........................................
Przyciski programów dodatkowych........................

10
11
13

Wartooeci zu? ycia wody, energii i czasu..................... 14
Vor dem ersten Waschen................................ 14
Przygotowanie prania...................................
Sortowanie i przygotowanie bielizny do prania..................
Rodzaje prania oraz symbole konserwacji odzie? y...............
OErodki pior? ce i piel? gnuj? ce...............................
Jakiego u? yae oerodka pior? cego i piel? gnuj? cego?............
Ile u? yae oerodka pior? cego i piel? gnuj? cego?................
OErodki zmi? kczaj? ce wod?.................................

15
16
17
18

Pranie................................................
Krótka instrukcja.........................................
Ustawianie programu prania................................
Zmiana pr? dkooeci obrotowej wirowania/Wybór opcji " Stop z
wod? w pralce "..........................................
Einfülltür öffnen und schließen..............................
Wk? adanie bielizny do b? bna pralki..........................
Dozowanie oerodków pior? cych/piel? gnuj? cych.................
Waschprogramm starten..................................
Przebieg programu prania.................................
Zmiana programu prania..................................
Pranie zako? czone/wyjmowanie prania.......................

19
20
21
22
23
24
25
26

Tabele programów......................................
Pranie.................................................
Oddzielne p? ukanie ze zmi? kczaniem/krochmalenie/impregnowanie
Oddzielne p? ukanie......................................
Oddzielne odwirowanie...................................

27
29
29

Czyszczenie i konserwacja...............................
Panel steruj? cy..........................................
Wysuwany zasobnik na oerodki pior? ce........................
B? ben pralki............................................
Drzwi pralki.............................................
Oczyszczanie pompy roztworu pior? cego.....................

30
31
32

Co zrobiae, gdy...........................................
Usuwanie usterek........................................
Jeoeli wynik prania nie jest zadowalaj? cy.......................
Opró? nianie awaryjne.....................................
Dodatkowe p? ukanie +Á (P? UKANIE+)......................

33
37
38
39

Blokada przed przypadkowym uruchomieniem
pralki przez dzieci...................................... 40

Instrukcja instalacji i pod?? czenia pralki

.......... 41

Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa podczas
instalowania pralki...................................... 41
Ustawienie urz? dzenia..................................
Transportowanie urz? dzenia................................
Usuwanie zabezpieczenia transportowego.....................
Przygotowanie miejsca ustawienia...........................
Ustawienie na betonowym cokole.........................
Ustawianie na drgaj? cym pod? o? u.........................
Wyrównanie nierównooeci pod? o? a............................

42
44
45
45

Pod?? czenie do zasilania elektrycznego.................... 46
Pod?? czenie wody......................................
Dopuszczalne cioenienie wody...............................
Dop? yw wody...........................................
Odp? yw wody...........................................
Wysokooeae t? oczenia powy? ej 1m............................

4

46
47
48
49

Dane techniczne....................................... 49
Wymiary

............................................. 49

Warunki gwarancji/autoryzowane zak? ady
serwisowe

........................................... 50

Indeks hase?
Serwis

........................................ 54

............................................... 55

5

Instrukcja obs? ugi

Instrukcja obs? ugi
Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa
Bezpiecze? stwo urz? dze? elektrycznych AEG odpowiada wymogom
technicznym zawartym w ustawie o bezpiecze? stwie urz? dze?
elektrycznych. Jako producent urz? dzenia zakupionego przez
Pa? stwa jesteoemy zobowi? zani do przedstawienia Pa? stwu
wskazówek dotycz? cych jego bezpiecznego u? ytkowania.

Przed pierwszym uruchomieniem
o Prosimy przestrzegaae " Wskazówek dotycz? cych instalacji i
pod?? czenia pralki" zawartych w niniejszej instrukcji obs? ugi.
o Je? eli kupili Pa? stwo urz? dzenie w miesi? cach zimowych przy
temperaturze minusowej, nale? y przed pod?? czeniem pozostawiae
je na 24 godziny w temperaturze pokojowej.

Przeznaczenie urz? dzenia
o Pralka automatyczna przeznaczona jest jedynie do prania w
gospodarstwie domowym. Producent nie odpowiada za
ewentualne szkody, które powstan? wskutek u? ytkowania
niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprawid? owej obs? ugi.
o Ze wzgl? dów bezpiecze? stwa nie wolno dokonywaae przeróbek
lub zmian w urz? dzeniu.
o Nale? y stosowaae jedynie oerodki pior? ce, przeznaczone do pralek
automatycznych. Prosimy przestrzegaae wskazówek producenta
oerodków pior? cych.
o Bielizna przeznaczona do prania nie mo? e zawieraae
rozpuszczalników palnych. Nale? y zwróciae uwag? na to przede
wszystkim przy praniu odzie? y czyszczonej wst? pnie oerodkami
chemicznymi.
o Nie nale? y u? ywaae pralki automatycznej do czyszczenia
chemicznego.
o OErodki farbuj? ce, wybielaj? ce lub wywabiacze plam mo? na
stosowaae, o ile producent danego oerodka dopuszcza wyra? nie
tak? mo? liwooeae. Producent nie ponosi odpowiedzialnooeci za
ewentualne szkody.

o Nale? y stosowaae jedynie wod? wodoci? gow?. Deszczówk? lub
wod? u? ytkow? mo? na stosowaae tylko wówczas, gdy spe? nia
wymogi DIN1986 oraz DIN1988.
o Szkody powsta? e na skutek zamarzni? cia nie s? obj? te gwarancj?!
Jeoeli pralka automatyczna znajduje si? w pomieszczeniu
nara? onym na dzia? anie mrozu, w przypadku mo? liwooeci
wyst? pienia ujemnej temperatury nale? y przeprowadziae
opró? nianie awaryjne (patrz rozdzia? " Opró? nianie awaryjne").

Zapewnienie bezpiecze? stwa dzieciom
o Elementy opakowania (np. folie, styropian) mog? byae
niebezpieczne dla dzieci. Niebezpiecze? stwo uduszenia si?!
Elementy opakowania przechowywaae w miejscu niedost? pnym dla
dzieci.
o Dzieci mog? cz? sto nie dostrzegaae niebezpiecze? stwa
zwi? zanego z obs? ug? urz? dze? elektrycznych. Dlatego nale? y
zapewniae nadzór nad urz? dzeniem podczas pracy i nie
dopuszczaae, aby dzieci bawi? y si? pralk? automatyczn? - istnieje
niebezpiecze? stwo,? e mog? si? zatrzasn? ae w oerodku.
o Urz? dzenie nale? y tak zabezpieczyae, aby dzieci b? d? zwierz? ta
domowe nie wesz? y do b? bna pralki automatycznej.
o W przypadku wyrzucania na z? om pralki automatycznej nale? y
wyci? gn? ae wtyczk? sieciow? z gniazdka, uszkodziae zamek w
drzwiach pralki, odci? ae przewód elektryczny oraz usun? ae wtyczk?
i reszt? przewodu. Bawi? ce si? dzieci nie b? d? mog? y wówczas
zatrz? sn? ae si? w oerodku pralki ani te? nie powstanie sytuacja
niebezpieczna dla ich? ycia.

Ogólne warunki bezpiecze? stwa
o Naprawy pralek automatycznych mog? byae przeprowadzane
jedynie przez uprawnionych specjalistów. Niefachowe naprawy
mog? spowodowaae powa? ne zagro? enia. W przypadku naprawy
prosz? zwróciae si? do naszego autoryzowanego serwisu.
o Nie nale? y uruchamiaae pralki automatycznej, jeoeli uszkodzony jest
przewód sieciowy lub jeoeli panel steruj? cy, blat roboczy albo
podstawa s? tak uszkodzone,? e wn? trze urz? dzenia jest
dost? pne.
o Nale? y wy?? czyae pralk? automatyczn? przed czyszczeniem,
piel? gnacj? lub pracami konserwacyjnymi. Dodatkowo nale? y
wyci? gn? ae wtyczk? z gniazdka lub- w przypadku pralki
7

pod?? czonej na sta? e - wy?? czyae g? ówny wy?? cznik w skrzynce
bezpieczników lub wykr? ciae cakiem bezpiecznik wkr? cany.
o Wyci? gaj? c wtyczk? z gniazdka nale? y chwyciae za wtyczk?, a nie
ci? gn? ae za przewód zasilaj? cy.
o Nie nale? y przed? u? aae przewodu zasilaj? cego, u? ywaae
rozga?? ziaczy oraz przed? u? aczy itp. Niebezpiecze? stwo po? aru
w razie przegrzania!
o Nie wolno polewaae pralki automatycznej strumieniem wody.
Niebezpiecze? stwo pora? enia pr? dem!
o Przy programach prania w wysokiej temperaturze szk? o w
drzwiach pralki nagrzewa si?. Nie dotykaae!
o Przed opró? nianiem awaryjnym pralki lub czyszczeniem pompy
nale? y zaczekaae do ostygni? cia roztworu pior? cego.
o Ma? e zwierz? ta mog? nadgry? ae przewody elektryczne oraz w?? e
gumowe. Uszkodzenie przewodów zasilaj? cych i przewodów
doprowadzaj? cych wod? mo? e spowodowaae pora? enie pr? dem
lub zalanie wod?! Chroniae urz? dzenie przed ma? ymi zwierz? tami.

Usuwanie opakowania i zu? ytego
urz? dzenia
Usuwanie materia? u opakowania!
Opakowanie pralki automatycznej nale? y usun? ae zgodnie z
przepisami. Wszystkie materia? y zastosowane do opakowania pralki
s? przyjazne dla oerodowiska i nadaj? si? do powtórnego
przetworzenia.
o Elementy z tworzywa sztucznego oznaczone s?
mi? dzynarodowymi symbolami:
& gt; PE & lt;
polietylen, np. folie
polistyren, np. elementy zabezpieczenia (bez zawartooeci
& gt; PS & lt;
freonów)
& gt; POM & lt; polioksymetylen, np. klamerki z tworzywa sztucznego
o Karton zosta? wyprodukowany z makulatury i powinien zostaae
oddany do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Usuni? cie zu? ytego urz? dzenia!
Jeoeli pewnego dnia przestan? Pa? stwo ostatecznie u? ytkowaae
pralk?, prosimy dostarczyae j? do najbli? szego punktu zbiórki z? omu.

Wskazówki dotycz? ce ochrony
oerodowiska

o W przypadku oerednio zabrudzonej bielizny nie ma potrzeby
wykonywania prania wst? pnego. W ten sposób zaoszcz? dz?
Pa? stwo proszek, wod? i czas (a tak? e zadbaj? o oerodowisko! ).
o Stosowanie si? do danych dotycz? cych ilooeci wsadu bielizny
sprawia,? e pralka pracuje w sposób oszcz? dny.
o Przy ma? ej ilooeci wsadu bielizny nale? y u? ywaae 1/2 do 2/3
zalecanej ilooeci oerodka pior? cego.
o Wst? pne czyszczenie odzie? y odpowiednimi oerodkami pozwala
usun? ae plamy i niewielkie zabrudzenia. Potem mo? na praae w
ni? szej temperaturze.
o Do prania bielizny lekko i oerednio zabrudzonej wystarczy ustawiae
program energooszcz? dny.
o Mo? na zrezygnowaae równie? z u? ywania p? ynów zmi? kczaj? cych.
Producent zaleca to! Jeoeli susz? Pa? stwo bielizn? w suszarce,
bielizna b? dzie mi? kka równie? bez dodania oerodka
zmi? kczaj? cego.
o Przy wodzie o oerednim i wysokim stopniu twardooeci wody (od II
stopnia twardooeci wody, patrz " OErodki pior? ce i zmi? kczaj? ce")
nale? y stosowaae oerodki do zmi? kczania wody. W takim przypadku
dozuje si? oerodek pior? cy w ilooeci przeznaczonej dla I-go stopnia
twardooeci (= woda mi? kka).

Opis urz? dzenia
Widok z przodu

Wysuwany
zasobnik na
oerodki pior? ce
oraz
piel? gnuj? ce

Panel steruj? cy
Tabliczka
znamionowa
(za drzwiami
pralki)
Drzwi pralki

Nó? ki
(regulowana
wysokooeae)

Klapka filtra i
pompy
roztworu
pior? cego

Wysuwany zasobnik na oerodki pior? ce oraz
piel? gnuj? ce
Sól do usuwania plam

OErodek do prania
zasadniczego
(w proszku) i
ewentualnie oerodek
do zmi? kczania
wody

10

wst? pnego/oerodek
tkanin lub oerodek
zmi? kczaj? cy wod?
OErodki piel? gnuj? ce
w p? ynie (p? yn do
zmi? kczania tkanin,
p? yn do p? ukania,
krochmal)

Przycisk pr? dkooeci obrotowej wirowania/
STOP Z WOD? W PRALCE
Przyciski programów
dodatkowych

Wska? nik przebiegu
programu

Wska? nik
DRZWI PRALKI

Programator

Przycisk START/PRZERWA
Wska? nik ZBYT DU? O
OERODKA PIOR? CEGO

Programator
Programator ustala przebieg
prania (np. poziom wody, ruch
b? bna, ilooeae p? uka?, pr? dkooeae
obrotow? wirowania)
odpowiednio do rodzaju prania,
jak i temperatury roztworu
pior? cego.
I (WY?? CZONY)
Ustawienie programatora w tej
pozycji wy?? czy pralk?, we
wszystkich innych pozycjach pralka pozostaje w?? czona.
t (TKANINY DO GOTOWANIA/TKANINY KOLOROWE)
Pranie zasadnicze tkanin do gotowania/kolorowych (bawe? na/len) w
temperaturze od 30 °C do 95 °C.

Pozycja E (PROGRAM ENERGOOSZCZ? DNY): Program
energooszcz? dny w temp. ok. 67 °C do prania tkanin lekko lub
normalnie zabrudzonych, nadaj? cych si? do gotowania; wyd? u? ony
czas prania. Nie mo? na go po?? czyae z] (PROGRAMEM
SKRÓCONYM).
11

Instrukcja obs? ugi

} (TKANINY SYNTETYCZNE/BAWE? NIANE)
Pranie zasadnicze tkanin syntetycznych/bawe? nianych (tkanin
mieszanych) w temperaturze od 40 °C do 60 °C.
Pozycja & lt; (? ATWE PRASOWANIE): Pranie zasadnicze w
temperaturze 40 °C tkanin syntetycznych/bawe? nianych, które
dzi? ki temu programowi daj? si?? atwo wyprasowaae b? d? nie musz?
byae wcale prasowane.
? (TKANINY DELIKATNE)
Pranie zasadnicze tkanin delikatnych w temperaturze 30 °C
lub 40 °C.
s (WE? NA) / P (PRANIE R? CZNE)
Pranie zasadnicze (r/w zimnej wodzie do temp. 40 °C) we? ny,
któr? mo? na praae w pralce automatycznej, jak równie? tkanin
we? nianych, przeznaczonych do prania r? cznego oraz jedwabiu
oznaczonego symbolem? (pranie r? czne).
A (P? UKANIE DELIKATNE)
Oddzielne p? ukanie delikatne, np. do p? ukania tkanin wypranych
r? cznie (2 fazy p? ukania, z zasobnika wp? ukiwany jest oerodek
piel? gnuj? cy w p? ynie ae, delikatne wirowanie).
B (KROCHMALENIE)
Oddzielne krochmalenie, oddzielne p? ukanie oerodkiem
zmi? kczaj? cym, oddzielne impregnowanie wilgotnego prania (1 faza
p? ukania, z zasobnika wp? ukiwany jest oerodek piel? gnuj? cy w p? ynie
ae, odwirowanie).
C (ODPOMPOWANIE)
Odpompowywanie wody po zako? czeniu programu z funkcj? " Stop
z wod? w pralce " (bez wirowania).

o (Stop z wod? w pralce) oznacza: Pranie pozostaje w wodzie z
ostatniego p? ukania, nie jest odwirowywane.
D (ODWIROWANIE)
Odpompowanie wody po zako? czeniu programu z funkcj? " Stop z
wod? w pralce " oraz wirowanie lub oddzielne wirowanie wypranych
r? cznie tkanin nadaj? cych si? do gotowania/tkanin kolorowych.
F (ODWIROWANIE DELIKATNE)
wod? w pralce " oraz delikatne wirowanie lub oddzielne delikatne
wirowanie tkanin delikatnych (tkanin syntetycznych/bawe? nianych,
tkanin delikatnych, we? ny).

12

Przyciski programów dodatkowych
Przyciski programów dodatkowych s? u?? do tego,
aby dopasowaae program prania do stopnia
zabrudzenia bielizny. W przypadku tkanin normalnie
zabrudzonych programy dodatkowe nie s?
potrzebne.
W zale? nooeci od programu?? czone s? ze sob? ró? ne
funkcje.
k (PRANIE WST? PNE)
Pranie wst? pne w ciep? ej wodzie przed nast? puj? cym
automatycznie praniem zasadniczym;
z odwirowaniem pooerednim w przypadku t (TKANINY DO
GOTOWANIA/TKANINY KOLOROWE), bez odwirowania
pooeredniego w przypadku} (TKANINY SYNTETYCZNE/
BAWE? NIANE) oraz? (TKANINY DELIKATNE).
q (ZMI? KCZANIE)
Ok. 50 minut przy temperaturze wody 30 °C. Po tym czasie
automatycznie rozpoczyna si? pranie zasadnicze.
] (PROGRAM SKRÓCONY)
Skrócone pranie zasadnicze do prania lekko zabrudzonego.
ä (ODPLAMIANIE)
Do prania mocno zabrudzonego lub poplamionego. (Sól do
usuwania plam dawkowana jest optymalnie przez ca? y przebieg
programu. )

W przypadku ustawienia s (WE? NA)/P (PRANIE R? CZNE)
programy dodatkowe nie s? dost? pne (po ewentualnym wcioeni? ciu
przyciski nie zadzia? aj? ).

Wartooeci zu? ycia wody, energii i czasu
Wartooeci odnosz? ce si? do wybranych programów w poni? szej
tabeli ustalone zosta? y przy uwzgl? dnieniu normalnych warunków
pracy. Stanowi? one pomocn? wskazówk? przy u? ytkowaniu pralki
w gospodarstwie domowym.
Programator/temperatura

Ilooeae
bielizny
w kg

t (TKANINY DO GOTOWANIA/
TKANINY KOLOROWE) 95

1, 80

138

t (TKANINY DO GOTOWANIA-/
TKANINY KOLOROWE) 60 1)

0, 94

127

TKANINY KOLOROWE) 40

54

0, 60

119

} (TKANINY SYNTETYCZNE/
BAWE? NIANE) 40

2, 5

0, 50

78

? (TKANINY DELIKATNE) 30

0, 25

55

47

s (WE? NA)/P (PRANIE
R? CZNE) 30

Zu? ycie Zu? ycie
Czas w
wody
energii
minutach
w litrach w kWh

1)Wskazówka: Program ustawiony do badania wed? ug EN 60 456. Wartooeci
zu? ycia odbiegaj? od podanych wartooeci w zale? nooeci od cioenienia wody,
twardooeci wody, temperatury wody doprowadzanej do pralki, temperatury
pomieszczenia, rodzaju i ilooeci prania, zastosowanego oerodka pior? cego,
waha? napi? cia w sieci elektrycznej oraz od wybranych funkcji dodatkowych.

Vor dem ersten Waschen
0 1. Ziehen Sie die Waschmittelschublade ein Stück heraus.

2. Gießen Sie etwa 1 Liter Wasser durch die Waschmittelschublade in
den Waschautomaten. Beim nächsten Programmstart wird dadurch
der Laugenbehälter geschlossen und die ÖKO-Schleuse kann
ordnungsgemäß funktionieren.
3. Führen Sie einen Waschgang ohne Wäsche durch (t/
KOCHWÄSCHE 95, mit halber Waschmittelmenge). Dadurch
werden fertigungsbedingte Rückstände an Trommel und
Laugenbehälter entfernt.

14

Przygotowanie prania
Sortowanie i przygotowanie bielizny do prania
o Posortowaae tkaniny zgodnie z symbolami konserwacji odzie? y
oraz rodzajem prania (patrz " Rodzaje prania oraz symbole
konserwacji odzie? y").
o Opró? niae kieszenie.
o Usun? ae elementy metalowe (zszywki biurowe, agrafki itp. ).
o W celu unikni? cia uszkodzenia lub wygniecenia prania: Zasun? ae
zamki b? yskawiczne, pozapinaae pow? oczki na ko? dry i poduszki,
pozwi? zywaae paski, np. od fartuchów.
o Odzie? z tkaniny dwuwarstwowej wywróciae na drug? stron?
(oepiwory, kurtki itp.
o W przypadku kolorowej dzianiny, we? ny oraz tkanin z naniesionymi
ozdobami: Wywróciae na drug? stron?.
o Ma? e i delikatne cz? oeci garderoby (skarpetki niemowl? ce, rajstopy,
staniki itp. ) praae w specjalnej siatce na pranie, w poduszce z
zamkiem b? yskawicznym lub w wi? kszych skarpetach.
o Z firankami post? powaae szczególnie ostro? nie. Usun? ae kr?? ki
metalowe lub kr?? ki z tworzywa sztucznego o ostrych kraw? dziach
albo zawi? zaae je w siatce lub w worku. Za ewentualne szkody nie
ponosimy? adnej odpowiedzialnooeci.
o Nie nale? y praae razem tkanin kolorowych i bia? ych. W przeciwnym
razie bia? e pranie mo? e zabarwiae si? lub zszarzeae.
o Nowe pranie kolorowe cz? sto farbuje. Prosz? praae takie rzeczy
pierwszy raz osobno.
o Wymieszaae ma? e rzeczy z du? ymi! W ten sposób poprawia si?
skutecznooeae prania i pranie korzystniej rozk? ada si? podczas
wirowania.
o Roz? o? yae lu? no pranie przed w? o? eniem do pralki automatycznej.
o W? o? yae roz? o? one pranie do b? bna.
o Przestrzegaae wskazówek dotycz? cych konserwacji odzie? y " praae
osobno" oraz " praae wielokrotnie osobno"!

15

Rodzaje prania oraz symbole konserwacji odzie? y
Symbole konserwacji odzie? y pomagaj? przy wyborze w? aoeciwego
programu prania. Pranie nale? y posortowaae wed? ug rodzaju oraz
symboli konserwacji odzie? y. Temperatury podane na symbolach
konserwacji odzie? y s? wartooeciami maksymalnymi.
Tkaniny do gotowania ç
Tkaniny z bawe? ny i lnu z tym symbolem konserwacji s? niewra? liwe
na oddzia? ywania mechaniczne i wysokie temperatury. Do tego
rodzaju prania nadaje si? program t (TKANINY DO
GOTOWANIA/TKANINY KOLOROWE).
Tkaniny kolorowe? ë
na oddzia? ywania mechaniczne. Do tego rodzaju prania nadaje si?
program t (TKANINY DO GOTOWANIA/TKANINY KOLOROWE).
Tkaniny syntetyczne/bawe? niane? í
Tkaniny z bawe? ny uszlachetnianej, tkaniny mieszane na bazie
bawe? ny, wiskoza, tkaniny syntetyczne z tym symbolem konserwacji
wymagaj?? agodniejszej obróbki mechanicznej. Do tego rodzaju
prania nadaje si? program} (TKANINY SYNTETYCZNE/
BAWE? NIANE)/ & lt; (? ATWE PRASOWANIE).
Tkaniny delikatne?
Tkaniny z w? ókniny warstwowej, mikrow? ókna, wiskozy, tkaniny
syntetyczne oraz firanki z tym symbolem konserwacji wymagaj?
szczególnie delikatnego post? powania. Do tego rodzaju prania
nadaje si? program? (TKANINY DELIKATNE).
We? na oraz szczególnie wra? liwe tkaniny 9??
We? na, tkaniny z domieszk? we? ny oraz jedwab z tym symbolem
konserwacji to tkaniny szczególnie wra? liwe na oddzia? ywania
mechaniczne. Do tego rodzaju prania nadaje si? program
s (WE? NA)/P (PRANIE R? CZNE).
Uwaga! Tkaniny z symbolem konserwacji? (Nie praae! ) nie mog?
byae prane w pralce automatycznej!

16

OErodki pior? ce i piel? gnuj? ce
Jakiego u? yae oerodka pior? cego i
piel? gnuj? cego?
Stosowaae jedynie oerodki pior? ce i piel? gnuj? ce, które nadaj? si? do
zastosowania w pralce automatycznej. Zasadniczo nale? y
przestrzegaae informacji producenta.

Ile u? yae oerodka pior? cego i piel? gnuj? cego?
Ilooeae stosowanego oerodka zale? y od:
o stopnia zabrudzenia prania
o twardooeci wody wodoci? gowej
o ilooeci bielizny

Jeoeli producent oerodka pior? cego nie podaje dawki dla
minimalnego nape? nienia b? bna, przy b? bnie wype? nionym w
po? owie dodaae o jedn? trzeci? mniej, a w przypadku minimalnego
nape? nienia oraz w przypadku programu & lt; (? ATWE
PRASOWANIE) dodaae jedynie po? ow? ilooeci oerodka pior? cego,
zalecanej przy pe? nym nape? nieniu b? bna.
Prosimy przestrzegaae informacji producenta oerodka pior? cego/
piel? gnuj? cego dotycz? cych stosowania oraz dozowania oerodka.

17

OErodki zmi? kczaj? ce wod?
W przypadku wody oerednio i mocno twardej (od II stopnia twardooeci
wody) nale? y stosowaae oerodki zmi? kczaj? ce wod?. Nale? y
przestrzegaae informacji producenta! OErodek pior? cy dozowaae
wówczas tak, jak dla I stopnia twardooeci wody (= mi? kka). Informacji
o lokalnej twardooeci wody udzielaj? miejskie Zak? ady Wodoci? gowe.

Ze wzgl? du na to, i? oerodek zmi? kczaj? cy wod? wprowadzany jest
do wody przed oerodkiem pior? cym (wst? pne zmi? kczanie wody),
wystarczy osiemdziesi? t procent dawki podanej na opakowaniu
oerodka zmi? kczaj? cego.
Dane dotycz? ce twardooeci wody
Twardooeae wody w °dH
(niemiecki stopie?
twardooeci wody)

Twardooeae wody w mmol/l
(milimole na litr)

I - mi? kka

0-7

do 1, 3

II - oerednio twarda

7 - 14

1, 3 - 2, 5

III - twarda

14 - 21

2, 5 - 3, 8

ponad 21

ponad 3, 8

Stopie? twardooeci
IV - bardzo twarda

Pranie
Krótka instrukcja
Pranie przebiega w nast? puj? cych etapach:
0 1. Ustawiae w? aoeciwy program prania:
- Ustawiae pokr? t? em programatora program i temperatur?
- Ustawiae ewentualnie program(y) dodatkowy(-e)
2. Ewentualnie zmieniae pr? dkooeae obrotow? wirowania/ o wybraae
(STOP Z WOD? W PRALCE). Otworzyae drzwi pralki, w? o? yae pranie.
4. Zamkn? ae drzwi pralki.
5. Dodaae oerodek pior? cy/piel? gnuj? cy.
6. Uruchomiae program prania przyciskiem O/s (START/PRZERWA).
Po up? ywie programu prania:
Uwaga! Jeoeli program prania ko? czy si? funkcj? " Stop z wod? w
pralce ", przed otwarciem drzwi pralki uruchomiae program C
(ODPOMPOWANIE), D (ODWIROWANIE) lub F (ODWIROWANIE
DELIKATNE).
7. Otworzyae drzwi pralki, wyj? ae pranie.
8. Wy?? czyae pralk? : Ustawiae programator w pozycji I (WY?? CZONY).

19

Ustawianie programu prania
Odpowiedni program, w? aoeciwa temperatura oraz mo? liwe programy
dodatkowe dla danego rodzaju prania patrz " Tabele programów".
0 1. Ustawiae programator na
wybrany program prania z
wybran? temperatur?. Ewentualnie wybraae program(y) dodatkowy(-e):
Wska? nik wybranego programu dodatkowego oewieci
si?.
- W celu zmiany ustawienia wcisn? ae inny przycisk.
- W celu anulowania ustawienia wcisn? ae przycisk
jeszcze raz.

20

Zmiana pr? dkooeci obrotowej wirowania/Wybór opcji
" Stop z wod? w pralce "
0

Zmieniae ewentualnie pr? dkooeae obrotow? wirowania
podczas odwirowania ko? cowego/wybraae opcj?
o (STOP Z WOD? W PRALCE):
Tyle razy wcisn? ae przycisk pr? dkooeci obrotowej
wirowania/o (STOP Z WOD? W PRALCE), a?
zaoewieci si? wskazanie wybranej pr? dkooeci obrotowej
(wzgl. o/STOP Z WOD? W PRALCE).
Jeoeli wybrane zostanie o (STOP Z WOD? W PRALCE), pranie
pozostaje w wodzie z ostatniego p? ukania i nie jest odwirowywane.

Jeoeli nie zmieni? Pa? stwo pr? dkooeci obrotowej wirowania,
odwirowanie ko? cowe dopasowane zostanie do wybranego
programu prania:
- t (TKANINY DO GOTOWANIA-/
1000 obrotów na minut?
TKANINY KOLOROWE)
-} (TKANINY SYNTETYCZNE/
900 obrotów na minut?
BAWE? NIANE)/
& lt; (? ATWE PRASOWANIE)
-? (TKANINY DELIKATNE)
700 obrotów na minut?
- s (WE? NA)/P (PRANIE R? CZNE)
Pr? dkooeae obrotowa odwirowania pooeredniego uzale? niona jest od
wybranego programu i nie mo? e zostaae zmieniona.

21

Einfülltür öffnen und schließen
0
Öffnen: am Griff der Einfülltür ziehen.
Schließen: Einfülltür fest zudrücken
Die Anzeigen K (TÜR) und O/s (START/
PAUSE) zeigen bei eingeschaltetem Gerät an, ob
die Einfülltür geöffnet werden kann:
Anzeige K (TÜR)

Anzeige O/s (START/
PAUSE)

Tür öffnen möglich?

leuchtet grün

blinkt rot

ja

leuchtet rot

ja, nach Drücken der
Taste O/s (START/
ist aus

blinkt rot
oder leuchtet rot

nein1)

1)Einfülltür ist wegen hohem Wasserstand bzw. hoher Temperatur verriegelt.

Wenn
- die Anzeige K (TÜR) rot blinkt,
- und die Anzeige l (HAUPTWÄSCHE) blinkt,
wurde versucht ein Waschprogramm zu starten, ohne dass die
Einfülltür richtig geschlossen war. In diesem Fall Einfülltür fest
zudrücken und Waschprogramm nochmal starten.

Wk? adanie bielizny do b? bna pralki
Maksymalne ilooeci bielizny do prania patrz " Tabele programów".
Wskazówki dotycz? ce prawid? owego przygotowania prania patrz
" Sortowanie i przygotowanie bielizny do prania". Posortowaae rzeczy wed? ug rodzaju i przygotowaae do prania.
2. Otworzyae drzwi pralki: poci? gn? ae za uchwyt drzwi pralki. W? o? yae pranie.
Uwaga! Uwa? aae aby nie przytrzasn? ae bielizny drzwiami pralki!
Zarówno tkanina, jak i urz? dzenie mog? ulec uszkodzeniu!
4. Zamkn? ae mocno drzwi pralki.

22

Dozowanie oerodków pior? cych/piel? gnuj? cych
Wskazówki dotycz? ce oerodków pior? cych i piel? gnuj? cych patrz
rozdzia? " OErodki pior? ce i piel? gnuj? ce". Otworzyae wysuwany zasobnik na
oerodki pior? ce: chwyciae za klapk? u
do? u zasobnika (1), wysun? ae zasobnik
do oporu (2). Nape? niae oerodkiem pior? cym/
piel? gnuj? cym.
Przegroda na sól do usuwania
plam
Przegroda na g? ówny oerodek
pior? cy w proszku
(Jeoeli stosuj? Pa? stwo oerodek do
zmi? kczania wody, a praw?
przegrod? wykorzystuj? na oerodek do
prania wst? pnego/zmi? kczania
prania, wówczas oerodek do
zmi? kczania wody nale? y dodaae do
g? ównego oerodka pior? cego w lewej
przegrodzie. )
Przegroda na oerodki piel? gnuj? ce w p? ynie
(p? yn do zmi? kczania tkanin, p? yn do p? ukania, krochmal)
Uwaga! Przegrod? nape? niaae maksymalnie do
oznaczenia MAX. OErodki w zag? szczonym p? ynie
rozcie? czyae ewentualnie wod? do oznaczenia MAX,
rozpuoeciae sproszkowany krochmal.
Przegroda na oerodek do prania wst? pnego/
zmi? kczania prania
Jedynie przy zastosowaniu programów dodatkowych k (PRANIE
WST? PNE)/q (ZMI? KCZANIE)
lub na oerodek do zmi? kczania wody
3. Zasobnik wsun? ae ca? kowicie do oerodka.
23

W przypadku stosowania oerodków pior? cych w p? ynie/
w tabletkach:
OErodki pior? ce w p? ynie b? d? w tabletkach dozowaae jedynie przy
u? yciu dozowników oferowanych przez producentów oerodków
pior? cych. Przestrzegaae informacji zamieszczonych na opakowaniu
oerodka pior? cego.

Waschprogramm starten
0 1. Kontrollieren, ob der Wasserhahn geöffnet ist. Waschprogramm starten: Taste O/s (START/
PAUSE) drücken. Das Waschprogramm wird
gestartet.

Die Einfülltür ist nicht richtig geschlossen, wenn beim Drücken der
Taste O/s (START/PAUSE) die Anzeigen K (TÜR) und l
(HAUPTWÄSCHE) rot blinken. In diesem Fall Einfülltür fest
zudrücken und Taste
O/s (START/PAUSE) nochmal drücken.

Przebieg programu prania
Wska? nik przebiegu programu
Przed rozpocz? ciem programu prania na wska? niku
przebiegu programu zostaj? podoewietlone
poszczególne etapy programu. Podczas programu
prania wskazywany jest aktualny etap programu.

24

Zmiana programu prania
Zmiana lub przerwanie programu prania
0 1. Wcisn? ae przycisk O/s (START/PRZERWA). Pokr? t? o programatora obróciae do pozycji I (WY?? CZONY).
Program prania zosta? przerwany. W razie potrzeby ustawiae nowy program prania. W przeciwnym razie
obróciae pokr? t? o programatora do pozycji C (ODPOMPOWANIE) i
wcisn? ae przycisk O/s (START/PRZERWA).

Przyciskiem O/s (START/PRZERWA) mo? na w ka? dej chwili
przerwaae program prania, a po ponownym wcioeni? ciu przycisku
kontynuowaae go dalej. Zmiana programu prania mo? liwa jest
jedynie po obróceniu pokr? t? a programatora do pozycji I
(WY?? CZONY).

Wybór programów dodatkowych
Programy dodatkowe] (PROGRAM SKRÓCONY) lub ä
(ODPLAMIANIE) mog? zostaae wybrane tak? e po rozpocz? ciu
programu prania. Wcisn? ae przycisk] (PROGRAM SKRÓCONY) lub przycisk ä
(ODPLAMIANIE). Wcisn? ae ponownie przycisk O/s (START/PRZERWA). Program
prania jest kontynuowany.
Zmiana pr? dkooeci obrotowej wirowania
Podczas programu prania mo? na zmieniae pr? dkooeae obrotow?
wirowania lub ustawiae o (STOP Z WOD? W PRALCE). Zmieniae przyciskiem pr? dkooeci obrotowej wirowania/o (STOP Z
WOD? W PRALCE) pr? dkooeae obrotow?. Wcisn? ae ponownie przycisk O/s (START/PRZERWA); program
prania jest kontynuowany.

25

Pranie zako? czone/wyjmowanie prania
Po zako? czeniu programu prania zapala si? L (KONIEC) na
wska? niku przebiegu programu.
Jeoeli wybrane zosta? o o (STOP Z WOD? W PRALCE), pulsuje
wska? nik obok przycisku O/s (START/PRZERWA). Po zako? czeniu programu z funkcj? " Stop z wod? w pralce " nale? y
najpierw odpompowaae wod? :
- Albo wcisn? ae przycisk O/s (START/PRZERWA) (woda zostaje
wówczas odpompowana, a pranie, zgodnie z przebiegaj? cym
programem, odwirowane; po ponownym wcioeni? ciu przycisku O/
s (START/ PRZERWA) mo? na zmieniae pr? dkooeae obrotow?
wirowania tak? e podczas odwirowania prania), albo
- obróciae pokr? t? o programatora do pozycji C (ODPOMPOWANIE) i
wcisn? ae przycisk O/s (START/PRZERWA) (woda zostaje
odpompowana bez odwirowania), albo
- obróciae pokr? t? o programatora do pozycji D (ODWIROWANIE) lub
F (ODWIROWANIE DELIKATNE) i wcisn? ae przycisk O/s
(START/PRZERWA) (woda zostaje odpompowana, a pranie
odwirowane lub odwirowane delikatnie).
Po zako? czeniu tego etapu programu zapala si? wska? nik L
(KONIEC). Otworzyae drzwi pralki.
Jeoeli wska? nik K (DRZWI PRALKI) oewieci si? w kolorze zielonym,
mo? na otworzyae drzwi pralki. Wyj? ae pranie. Zakr? ciae kran z dop? ywem wody. Po zako? czeniu prania wysun? ae nieco zasobnik na oerodki pior? ce,
aby móg? wyschn? ae. Drzwi pralki jedynie przymkn? ae, aby pralka
mog? a si? wywietrzyae.

Jeoeli pali si? wska? nik? (ZBYT DU? O OERODKA
PIOR? CEGO), oznacza to,? e w zako? czonym programie
prania u? yto zbyt du? o oerodka pior? cego. Podczas nast? pnego
prania przestrzegaae informacji producenta oerodka pior? cego
dotycz? cych dozowania, jak te? dopuszczalnych ilooeci bielizny do
prania!
Uwaga! Jeoeli pralka automatyczna nie jest u? ytkowana przez
d? u? szy okres czasu: Zakr? ciae kran z dop? ywem wody i wy?? czyae
pralk? automatyczn? z sieci elektrycznej.

Tabele programów
Poni? ej nie zosta? y przedstawione wszystkie mo? liwe ustawienia
pralki, lecz jedynie te, które bywaj? stosowane w trakcie zwyk? ej
eksploatacji.
Rodzaj prania,
symbol
konserwacji
odzie? y

tkaniny do
gotowania
ç

program
energooszcz? dny:
gotowania ç

tkaniny kolorowe
? ë

tkaniny
syntetyczne/
bawe? niane
? í

Maksymalna
ilooeae bielizny
do prania
(waga suchego
prania)1)

temperatura

Mo? liwe
programy
dodatkowe

5kg

t (TKANINY DO
GOTOWANIA/
TKANINY
KOLOROWE)
95

k (PRANIE
WST? PNE)
q (ZMI? KCZANIE)
] (PROGRAM
SKRÓCONY)
ä (ODPLAMIANIE)

E

30 do 60

2, 5kg

} (TKANINY
SYNTETYCZNE/
BAWE? NIANE)
40 do 60

1kg

& lt; (? ATWE
PRASOWANIE)2)
40

27

tkaniny delikatne
?

we? na/pranie
r? czne
9??

prania)1)
2, 5kg
(wzgl.
15-20m2
firanek)

2kg

temperatura

? (TKANINY
DELIKATNE)
30, 40

P (PRANIE
R? CZNE)/
s (WE? NA)
r (PRANIE W
ZIMNEJ WODZIE)
do 40

1)10-litrowe wiadro mieoeci ok. 2, 5kg suchego prania (z bawe? ny).
2)Jedynie przy zachowaniu ilooeci bielizny do prania rz? du 1kg mo? na w
znacznym stopniu unikn? ae pogniecenia prania.
5 do 7? atwych do prania koszul m? skich daje ok. 1kg suchego prania.

28

Oddzielne p? ukanie ze zmi? kczaniem/krochmalenie/
impregnowanie
Rodzaj prania

Maksymalna ilooeae
bielizny do prania
(ci?? ar suchego prania)

tkaniny do gotowania/
tkaniny kolorowe

B (KROCHMALENIE)

Oddzielne p? ukanie

tkaniny syntetyczne/
bawe? niane

2, 5kg

tkaniny delikatne

we? na/pranie r? czne

A (P? UKANIE DELIKATNE)

Oddzielne odwirowanie
D (ODWIROWANIE)

F (ODWIROWANIE
DELIKATNE)

Czyszczenie i konserwacja
Panel steruj? cy

Uwaga! Do czyszczenia elementów panelu steruj? cego nie
stosowaae oerodków do piel? gnacji mebli ani agresywnych oerodków
czyszcz? cych.
Panel steruj? cy przetrzeae wilgotn? oeciereczk?. U? yae do tego ciep? ej
wody.

Wysuwany zasobnik na oerodki pior? ce
Od czasu do czasu trzeba wyczyoeciae zasobnik na oerodki pior? ce. Zasobnik na oerodki pior? ce wysun? ae do oporu. Silnym poci? gni? ciem wyci? gn? ae zasobnik na oerodki pior? ce na
zewn? trz. Wyj? ae dozownik na p? yn do
zmi? kczania tkanin ze oerodkowej
przegrody. Oczyoeciae dozownik na p? yn do
zmi? kczania tkanin pod bie?? c?
wod?.

5. Oczyoeciae przegrody na oerodki do
p? ukania tkanin ciep?? wod?,
poczynaj? c od tylnej oecianki.
Najlepiej u? yae szczotki do butelek.

6. Wcisn? ae dozownik na p? yn do zmi? kczania
tkanin do oporu, tak aby zosta? zamocowany
na sta? e.

30

7. Ca? y obszar wp? ukiwania oerodków
pior? cych pralki automatycznej, a
w szczególnooeci dysze na górze
komory wp? ukiwania, oczyoeciae
szczotk?.

8. Zasobnik w? o? yae w szyny
prowadnicy i wsun? ae do oerodka.

B? ben pralki

B? ben pralki wykonany jest ze szlachetnej stali nierdzewnej.
Koroduj? ce cia? a obce w praniu mog? przyczyniae si? do
powstawania z? ogów rdzy na b? bnie.
Uwaga! B? bna ze stali szlachetnej nie oczyszczaae oerodkami do
odkamieniania z zawartooeci? kwasu, oerodkami do szorowania z
zawartooeci? chloru lub? elaza ani te? we? n? stalow?. Nasz serwis
dysponuje odpowiednimi oerodkami.
Ewentualne z? ogi rdzy na b? bnie usun? ae oerodkiem do czyszczenia
stali szlachetnej.

Drzwi pralki
Sprawdzaae regularnie, czy nie ma z? ogów albo cia? obcych w
gumowym pieroecieniu samouszczelniaj? cym za drzwiami pralki;
ewentualnie usun? ae je.

31

Oczyszczanie pompy roztworu pior? cego
Zszywki biurowe, gwo? dzie itp., które ewentualnie dosta? y si? do
pralki automatycznej wraz z bielizn?, zatrzymuj? si? w obudowie
pompy roztworu pior? cego. Na tych elementach mog? si?
gromadziae k? aczki tkanin i zatkaae w ten sposób pomp?.
Dlatego co najmniej raz w roku nale? y oczyoeciae pomp? roztworu
Ostrze? enie! Przed czyszczeniem pompy wy?? czyae pralk?
automatyczn? i wyci? gn? ae wtyczk? z gniazdka sieciowego!
0 1. Nast? pnie przeprowadziae opró? nianie awaryjne (patrz rozdzia?
" Opró? nianie awaryjne"). Na pod? odze po? o? yae szmatk? przed pokryw? pompy roztworu
pior? cego. Mo? e wyp? yn? ae resztka wody. Odkr? ciae pokryw? pompy roztworu w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i wyci? gn? ae na
zewn? trz.

4. Ewentualnie usun? ae cia? a obce
z obudowy pompy. Za? o? yae z powrotem pokryw?.
Wypustki na pokrywie wprowadziae
z boków w szczeliny prowadz? ce i
dokr? ciae pokryw? zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Zatkaae w?? do opró? niania
awaryjnego i w? o? yae go do uchwytu. Zamkn? ae klap?.

Co zrobiae, gdy...
Usuwanie usterek
Jeoeli wyst? pi jakaoe usterka, powinni Pa? stwo spróbowaae usun? ae j?
samodzielnie wed? ug wskazówek podanych w instrukcji obs? ugi.
Jeoeli w przypadku opisanych tu usterek lub zak? óce? w
funkcjonowaniu pralki, spowodowanych nieprawid? ow? obs? ug?
urz? dzenia wezw? Pa? stwo technika z zak? adu serwisowego, jego
wizyta b? dzie odp? atna równie? w czasie trwania gwarancji!
Problem

Mögliche Ursache

Abhilfe

Netzstecker ist nicht
eingesteckt.
Sicherung der
Hausinstallation ist nicht in
Ordnung.

Einfülltür lässt sich
nicht schließen.

Sicherung ersetzen.

Einfülltür ist nicht richtig
geschlossen.

Einfülltür schließen;
Verschluss muss hörbar
einrasten.

PAUSE) nicht lange genug
gedrückt.

Waschautomat
arbeitet nicht.

Netzstecker einstecken.

PAUSE) so lange drücken,
bis das Programm beginnt.

Kindersicherung ist
eingestellt.

Kindersicherung aufheben
(siehe Abschnitt
,, Kindersicherung").

Anzeigen K (TÜR)
und
l (HAUPTWÄSCHE) geschlossen.
blinken.

Einfülltür richtig schließen.
Programm nochmal starten.

Wasserhahn ist
geschlossen.
Es läuft kein Wasser
ein.
Anzeige +Á
(SPÜLEN+) blinkt.

Wasserhahn öffnen.

Sieb in der Verschraubung
des Zulaufschlauchs ist
verstopft.

Wasserhahn schließen.
Schlauch vom Wasserhahn
abschrauben, Sieb
herausnehmen und unter
fließendem Wasser reinigen

33

Die höhenverstellbaren
Schraubfüße sind nicht
korrekt eingestellt.

Füße laut Aufstell- und
Anschlussanweisung
justieren.

Es ist nur sehr wenig
Wäsche in der Trommel
(z. B. nur ein Bademantel).

Funktion ist dadurch nicht
beeinträchtigt.

Waschautomat vibriert
während des Betriebs
Wasser konnte vor dem
oder steht unruhig.
Schleudern nicht
vollständig abgepumpt
werden, weil
Ablaufschlauch geknickt ist
oder
Laugenpumpe verstopft ist.
Waschlauge der
Hauptwäsche
schäumt stark.

Verlegung des
Ablaufschlauches
überprüfen und
gegebenenfalls Knickstelle
beseitigen oder
Laugenpumpe reinigen und
gegebenenfalls
Fremdkörper aus
Pumpengehäuse entfernen.

Waschmittel genau nach
Es wurde wahrscheinlich zu
Herstellerangaben
viel Waschmittel eingefüllt
dosieren.
Verschraubung am
Zulaufschlauch ist undicht.

Zulaufschlauch
festschrauben.

Ablaufschlauch ist undicht.

Ablaufschlauch überprüfen
und gegebenenfalls
erneuern.

Deckel der Laugenpumpe
ist nicht richtig
verschlossen.

Deckel richtig schließen.

Wasser läuft unter
dem Waschautomaten
Wäsche ist in Einfülltür
hervor.
eingeklemmt.

Programm abbrechen,
Wäsche aus Einfülltür
entfernen, neues Programm
starten.

Notentleerungsschlauch
richtig verschließen (siehe
Notentleerungsschlauch ist Abschnitt,, Notentleerung
durchführen"). Bei
nicht richtig verschlossen
undichtem
bzw. ist undicht.
den Kundendienst anrufen.

34

Weichspüler wurde
nicht eingespült, Fach
ae für Pflegemittel ist
mit Wasser gefüllt.

Weichspülereinsatz im Fach
für Pflegemittel ist nicht
richtig aufgesteckt oder
Waschmittelschublade
reinigen,
Weichspülereinsatz fest
aufsetzen.

Es wurde wahrscheinlich
zuviel Wäsche eingefüllt.

Maximale Füllmenge
beachten (siehe
Programmtabellen). Bei
pflegeleichten Textilien das
Programm & lt;
(LEICHTBÜGELN) wählen.

Im Ablaufschlauch ist ein
Knick.

Knick entfernen.

Maximale Pumphöhe
(Auslaufhöhe 1m ab
Standfläche des Gerätes)
wird überschritten.

Wenden Sie sich an den
Kundendienst, er hält für
Förderhöhen über 1m
einen Nachrüstsatz als
Sonderzubehör bereit.

Wäsche ist stark
verknittert.

Wäsche ist nicht gut
geschleudert, in der
Trommel ist noch
Restwasser sichtbar.
Anzeige
Á (SPÜLEN) blinkt.

Gerät ausschalten und
Laugenpumpe ist verstopft. Netzstecker ziehen,
Laugenpumpe reinigen.
Bei Siphonanschluss:
Siphon ist verstopft.

Siphon reinigen.

35

Abhilfe
Warten, bis Anzeige K
(TÜR) grün leuchtet.

Falls das Öffnen der
Einfülltür dennoch
Einfülltür ist wegen hohem erforderlich ist:
Programmwähler auf I
Wasserstand bzw. wegen
(AUS) drehen;
hoher Temperatur
K/TÜR Programmwähler auf
verriegelt. (Anzeige
C (PUMPEN) drehen. Taste
ist aus).
O/s (START/PAUSE)
drücken.
Einfülltür lässt sich bei
Nachdem das Wasser
eingeschaltetem
abgepumpt ist, lässt sich
Gerät nicht öffnen.
die Einfülltür öffnen.

Stromausfall! (Alle
Anzeigen sind erloschen).
Einfülltür bleibt aus
Sicherheitsgründen ca. 4
bis 5 Minuten verriegelt.

In der
Waschmittelschublad
e bilden sich
Waschmittelrückständ
e.

Ist Wasser im Sichtfenster
der Einfülltür zu sehen,
zunächst eine
Notentleerung durchführen
(siehe Abschnitt
,, Notentleerung
durchführen").
Nach ca. 4 bis 5 Minuten
kann die Einfülltür durch
Ziehen am Türgriff geöffnet
werden.

Wasserhahn ist nicht
vollständig aufgedreht.

Wasserhahn vollständig
aufdrehen.

Zulaufschlauch vom
des Zulaufschlauches am
Wasserhahn und vom
Wasserhahn oder am Gerät
Gerät abschrauben. Siebe
ist verstopft.
reinigen.

Spülwasser ist trüb.

Kein negativer Einfluss auf
das Spülergebnis, evtl.
Flüssigwaschmittel
verwenden.

Beim Drücken einer
Zusatzprogrammtaste
leuchtet die
entsprechende
Anzeige nicht.

36

Ursache ist vermutlich ein
Waschmittel mit hohem
Silikatgehalt.
Das gewählte
Zusatzprogramm ist mit
dem eingestellten
Programm nicht
kombinierbar.

Treffen Sie eine andere
Wahl.

Jeoeli wynik prania nie jest zadowalaj? cy
Jeoeli pranie jest poszarza? e, a na b? bnie osadza si? kamie?
o U? yto za ma? ej ilooeci oerodka pior? cego.
o Zastosowano niew? aoeciwy oerodek pior? cy.
o Szczególne zabrudzenia nie zosta? y wst? pnie wyczyszczone.
o Nie ustawiono prawid? owego programu lub temperatury.
o W przypadku kompozytowych oerodków pior? cych nie
zastosowano poszczególnych komponentów we w? aoeciwych
proporcjach.
Jeoeli na praniu znajduj? si? szare plamy
o Pranie zabrudzone maoeciami, t? uszczami b? d? olejami prano przy
u? yciu zbyt ma? ej ilooeci proszku.
o Prano w zbyt niskiej temperaturze.
o Cz? st? przyczyn? jest fakt, i? bezpooerednio do prania dosta? si?
p? yn do zmi? kczania tkanin, szczególnie w formie koncentratu.
Tego typu plamy mo? liwie szybko wyp? ukaae, a p? yn do
zmi? kczania tkanin stosowaae ostro? niej.
Jeoeli po ostatnim p? ukaniu wci?? widoczna jest piana
o Nowoczesne oerodki pior? ce mog? tak? e w fazie ostatniego
p? ukania wytwarzaae jeszcze pian?. Pranie mimo to jest
wystarczaj? co wyp? ukane.
Jeoeli na praniu znajduj? si? bia? e resztki proszku
o Chodzi o nierozpuszczalne sk? adniki nowoczesnych oerodków
pior? cych.
Nie s? one rezultatem niewystarczaj? cego p? ukania.
Pranie wytrzepaae albo wyszczotkowaae. Byae mo? e powinni
Pa? stwo wywróciae rzeczy na lew? stron? przed rozpocz? ciem
prania. Sprawdziae stosowany oerodek pior? cy, ewentualnie
wymieniae go na oerodek pior? cy w p? ynie.

37

Opró? nianie awaryjne
o Jeoeli pralka automatyczna nie odpompowuje ju? roztworu
pior? cego, trzeba wykonaae opró? nianie awaryjne.
o Jeoeli pralka automatyczna znajduje si? w pomieszczeniu
nara? onym na dzia? anie mrozu, trzeba w przypadku mo? liwooeci
wyst? pienia ujemnej temperatury wykonaae opró? nianie awaryjne.
Ponadto: Odkr? ciae w?? dop? ywowy od kranu z dop? ywem wody i
po? o? yae na ziemi, opró? niae w?? odp? ywowy.
Ostrze? enie! Przed opró? nianiem awaryjnym wy?? czyae pralk?
Ostro? nie! Roztwór pior? cy, wyp? ywaj? cy z w?? a do opró? niania
awaryjnego, mo? e byae gor? cy. Niebezpiecze? stwo oparzenia si?!
Przed opró? nianiem awaryjnym roztwór pior? cy powinien najpierw
ostygn? ae!
0 1. Przygotowaae p? askie naczynie na wyp? ywaj? cy roztwór pior? cy. Otworzyae klap? po prawej stronie
os? ony podstawy i oeci? gn? ae.

3. Wyj? ae z uchwytu w?? do opró? niania
awaryjnego. Podstawiae naczynie na wyp? ywaj? cy
roztwór. Poluzowaae zaoelepk? w?? a do
opró? niania awaryjnego obracaj? c j?
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, a nast? pnie
wyci? gn? ae.
Roztwór pior? cy zaczyna wyp? ywaae. W
zale? nooeci od ilooeci roztworu mo? e
okazaae si? konieczne wielokrotne
opró? nianie naczynia. W tym celu w??
do opró? niania awaryjnego ponownie
zatkaae zaoelepk?.
38

Jeoeli wyp? yn?? ca? y roztwór pior? cy:
6. Wsun? ae mocno zaoelepk? do w?? a do opró? niania awaryjnego i
dokr? ciae j? zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W?? do opró? niania awaryjnego w? o? yae ponownie do uchwytu. W? o? yae klapk? w os? on? podstawy i zamkn? ae.

Dodatkowe p? ukanie +Á (P? UKANIE+)
Pralka automatyczna nastawiona jest na maksymalnie oszcz? dne
zu? ycie wody. Dla ludzi cierpi? cych na alergi? mo? e byae jednak
rzecz? korzystn? p? ukanie przy u? yciu wi? kszej ilooeci wody.

Gdy ustawione jest +Á (P? UKANIE+), nast? puje dodatkowe
p? ukanie w programach t (TKANINY DO GOTOWANIA/ TKANINY
KOLOROWE), } (TKANINY SYNTETYCZNE/BAWE? NIANE)/
& lt; (? ATWE PRASOWANIE) oraz? (TKANINY DELIKATNE).
Dostarczone, nowe urz? dzenie nie ma ustawionego dodatkowego
p? ukania.

Ustawianie dodatkowego p? ukania:
0 1. Obróciae pokr? t? o programatora do pozycji t (TKANINY DO
GOTOWANIA/TKANINY KOLOROWE), }(TKANINY
SYNTETYCZNE/BAWE? NIANE)/ & lt; (? ATWE PRASOWANIE) lub
? (TKANINY DELIKATNE) z dowoln? temperatur? prania. Przytrzymaae jednoczeoenie przycisk k (PRANIE WST? PNE) oraz
przycisk] (PROGRAM SKRÓCONY) przez minimum 2 sekundy.
Na wska? niku przebiegu programu zapala si? +Á (P? UKANIE+).
Dodatkowe p? ukanie jest ustawione. Pozostaje tak d? ugo zapisane w
pami? ci, a? Pa? stwo go nie anuluj?.

Dodatkowe p? ukanie zwi? ksza zu? ycie wody oraz czas trwania
programu prania.

Anulowanie dodatkowego p? ukania:
0 1. Obróciae ponownie pokr? t? o programatora do pozycji t (TKANINY
DO GOTOWANIA/TKANINY KOLOROWE), }(TKANINY
SYNTETYCZNE/BAWE? NIANE)/ & lt; (? ATWE PRASOWANIE) lub
? (TKANINY DELIKATNE).
Na wska? niku przebiegu programu gaoenie +Á (P? UKANIE+).
Dodatkowe p? ukanie jest anulowane.

Blokada przed przypadkowym
uruchomieniem pralki przez dzieci
Przy ustawionym
zabezpieczeniu przed dzieaemi
nie mo? na zamkn? ae drzwi pralki
ani uruchomiae programu prania.

Ustawianie blokady przed
przypadkowym
uruchomieniem przez dzieci:
Obróciae do oporu ga? k? (po
wewn? trznej stronie drzwi pralki)
przy pomocy monety, zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.
Ostrze? enie! Ga? ka nie mo? e
byae po ustawieniu wcioeni? ta,
gdy? wówczas blokada nie jest
aktywna! Ga? ka powinna,
zgodnie z rysunkiem, wystawaae.
Anulowanie blokady przed
Obróciae do oporu ga? k? w
wskazówek zegara.

Instrukcja instalacji i pod?? czenia pralki

Instrukcja instalacji i pod?? czenia pralki
podczas instalowania pralki
o Nie przechylaae pralki automatycznej do przodu ani na praw?
stron? (patrz? c od przodu pralki). Podzespo? y elektryczne mog?
ulec zalaniu!
o Sprawdziae, czy pralka automatyczna nie ma? adnych uszkodze?
transportowych. Uszkodzonego urz? dzenia nie wolno w? adnym
wypadku pod?? czaae. W razie wyst? pienia uszkodze? prosz?
zwróciae si? do swego dostawcy.
o Prosz? upewniae si?, czy usuni? te s? wszystkie elementy
zabezpieczenia transportowego oraz czy urz? dzenie posiada
os? on? przeciwbryzgow?, patrz " Usuwanie zabezpieczenia
transportowego". W przeciwnym razie, podczas wirowania mo? e
dojoeae do uszkodzenia urz? dzenia lub s? siaduj? cych mebli.
o Wtyczk? pod?? czyae jedynie do zainstalowanego zgodnie z
przepisami gniazdka wtykowego z uziemieniem.
o Przy pod?? czeniu na sta? e: Pod?? czenie na sta? e mo? e zostaae
przeprowadzone jedynie przez autoryzowanego specjalist?.
o Upewniae si? przed uruchomieniem pralki, czy napi? cie
znamionowe oraz rodzaj pr? du, podane na tabliczce znamionowej
urz? dzenia, s? zgodne z napi? ciem znamionowym oraz rodzajem
pr? du w miejscu ustawienia. Dane dotycz? ce wymaganego
zabezpieczenia elektrycznego nale? y zaczerpn? ae z tabliczki
znamionowej.
o Przewód zasilaj? cy mo? e zostaae wymieniony jedynie przez serwis.

41

Ustawienie urz? dzenia
Pralki automatyczne z wypuk?? os? on? nie nadaj? si? do
ustawienia w zabudowie.

Transportowanie urz? dzenia
o Nie nale? y k? aoeae pralki automatycznej ani na przedniej ani na
prawej oeciance (patrz? c od przodu pralki). W przeciwnym razie
podzespo? y elektryczne mog? ulec zalaniu.
o Nigdy nie transportowaae urz? dzenia bez zabezpiecze?
transportowych. Blokady transportowe usuwaae dopiero na
miejscu ustawienia! Transport bez zabezpieczenia transportowego
mo? e prowadziae do uszkodzenia urz? dzenia.
o Urz? dzenia nigdy nie podnosiae za otwarte drzwi ani za podstaw?.
o W przypadku transportu wózkiem dwuko? owym: Wózek
dwuko? owy przystawiaae jedynie z boku.

Usuwanie zabezpieczenia transportowego
Uwaga! Przed uruchomieniem
urz? dzenia koniecznie usun? ae
blokady transportowe! Wszelkie
elementy zabezpieczenia
transportowego przechowywaae
starannie na wypadek
pó? niejszego transportu
(przeprowadzki). Otworzyae oba uchwyty na w?? e
na tylnej oeciance pralki i
wyci? gn? ae w?? e, a tak? e
przewód zasilaj? cy. Oba uchwyty na w?? e zdj? ae z
urz? dzenia mocnym
poci? gni? ciem.

42

Klucz specjalny E, zaoelepki D
(2 sztuki) oraz G (1 sztuka)
nale?? do wyposa? enia pralki. Odkr? ciae dwie oeruby A kluczem
specjalnym E. Odkr? ciae cztery oeruby B
kluczem specjalnym E. Zdj? ae szyn? transportow? C. Cztery oeruby B ponownie
wkr? ciae. Dwa du? e otwory zamkn? ae
zaoelepkami D.
Uwaga! Tak silnie wcisn? ae
zaoelepki, a? zatrzasn? si? w
tylnej oeciance pralki (ochrona
wn? trza urz? dzenia przed
bryzgami wody). Usun? ae oerub? F wraz z tulejk?,
spr?? yn? dociskow? oraz
podk? adk? specjalnym kluczem
E.
9. Otwór zamkn? ae zaoelepk? G.
zaoelepk?, a? zatrzaoenie si? w
bryzgami wody).

43

Przygotowanie miejsca ustawienia
o Powierzchnia ustawienia powinna byae czysta i sucha, wolna od
resztek pasty do pod? ogi i innych oerodków do smarowania, tak
aby urz? dzenie nie oelizga? o si?. Nie stosowaae? adnych oerodków
do smarowania jako pomocy przy przesuwaniu.
o Nie zaleca si? ustawiania pralki na wyk? adzinie dywanowej z
d? ugim w? osem lub na wyk? adzinach pod? ogowych na spodzie z
mi? kkiej pianki, gdy? wówczas nie jest zagwarantowana
stabilnooeae urz? dzenia.
o W miejscach ustawienia na p? ytkach o ma? ym formacie pod? o? yae
mat? gumow?.
o Drobne nierównooeci pod? o? a nigdy nie wyrównywaae podk? adkami
z drewna, papy lub podobnych materia? ów, lecz zasadniczo
reguluj? c wysokooeae nó? ek.
o Jeoeli ze wzgl? du na warunki lokalowe nie mo? na unikn? ae
ustawienia urz? dzenia obok kuchenki gazowej albo piecyka na
w? giel: Mi? dzy kuchenk? /piecyk, a pralk? automatyczn? w? o? yae
p? ytk? izolacji termicznej (85 x 57 cm), zaopatrzon? od strony
kuchenki/piecyka w foli? aluminiow?.
o Pralki automatycznej nie mo? na ustawiaae w pomieszczeniu
nara? onym na dzia? anie mrozu. Niebezpiecze? stwo szkód
spowodowanych przez mróz!
o W?? e dop? ywowy i odp? ywowy nie mog? byae zagi? te ani
zgniecione.

Ustawienie na betonowym cokole
Przy ustawianiu pralki na betonowym
cokole nale? y koniecznie zamontowaae
specjalne blachy unieruchamiaj? ce, w
których ustawiana jest pralka
automatyczna. Blachy
unieruchamiaj? ce dost? pne s? w
serwisie pod numerem katalogowym
ET 645 425 058.

44

Ustawianie na drgaj? cym pod? o? u
W przypadku drgaj? cego pod? o? a, szczególnie pod? óg drewnianych
ze spr?? ystych desek, przykr? ciae wodoodporn? drewnian? p? yt? o
grubooeci przynajmniej 15 mm do co najmniej 2 belek pod? ogowych.
Urz? dzenie ustawiae w miar? mo? liwooeci w rogu pomieszczenia,
gdy? drewniana pod? oga bywa tam najlepiej napr?? ona, a tym
samym najmniej podatna na drgania rezonansowe.

Wyrównanie nierównooeci pod? o? a
Cztery regulowane nó? ki umo? liwiaj? wyrównanie nierównooeci
pod? o? a, a tak? e skorygowanie wysokooeci urz? dzenia. Wysokooeae
mo? na dopasowaae w zakresie +10... -5 mm.
Prosimy u? yae za?? czonego klucza specjalnego do usuni? cia
zabezpieczenia transportowego. Klucz specjalny nasun? ae do
oporu na szeoeciok? t nó? ki
regulowanej. Nó? ki tak wyregulowaae, aby
urz? dzenie by? o
wypoziomowane i sta? o
stabilnie. Urz? dzenie nie mo? e
chwiaae si? przy obci?? eniu
naro? nym. Sprawdziae ewentualnie
ustawienie poziomnic?.
Uwaga! Drobnych nierównooeci
pod? o? a nigdy nie wyrównywaae
podk? adkami z drewna, papy
lub podobnych materia? ów, lecz
zasadniczo reguluj? c wysokooeae
nó? ek.

Pod?? czenie do zasilania elektrycznego
Dane dotycz? ce napi? cia
sieciowego, rodzaju pr? du oraz
wymaganego zabezpieczenia
nale? y zaczerpn? ae z tabliczki
znamionowej. Tabliczka
znamionowa znajduje si? u góry,
za drzwiami pralki.

;

Urz? dzenie to odpowiada nast? puj? cym wytycznym UE:
- " Wytyczna dot. niskiego napi? cia " 73/23/EWG wraz z
poprawkami
- " Wytyczna dot. tolerancji elektromagnetycznej " 89/336/EWG wraz
z poprawkami

Pod?? czenie wody
Pralka automatyczna posiada zabezpieczenia przed wtórnym
zanieczyszczeniem wody pitnej, odpowiadaj? ce krajowym
przepisom urz? dów gospodarki wodnej. W zwi? zku z tym przy
instalacji pralki nie s? wymagane dalsze oerodki zabezpieczaj? ce.
Uwaga!
- Urz? dzenia przeznaczone do pod?? czenia do wody zimnej nie
mog? zostaae pod?? czone do wody ciep? ej!
- Do pod?? czania u? yae wy?? cznie nowego zestawu w?? y!

Dopuszczalne cioenienie wody
Cioenienie wody powinno wynosiae przynajmniej 1 bar (= 10N/cm2 =
0, 1 MPa), maksymalnie zaoe 10 bar (= 100N/cm2 = 1 MPa).
o Przy cioenieniu powy? ej 10 bar: Pod?? czyae zawór redukcyjny
cioenienia.
o Przy cioenieniu mniejszym ni? 1 bar: Odkr? ciae w?? dop? ywowy od
strony urz? dzenia przy zaworze wlotowym elektromagnetycznym i
wyj? ae regulator nat?? enia przep? ywu (w tym celu usun? ae sitko
szczypcami ze zw?? onymi ko? cówkami i wyj? ae le?? cy za nim
gumowy kr?? ek). Sitko w? o? yae z powrotem.

46

Dop? yw wody
Na wyposa? eniu jest w?? cioenieniowy o d? ugooeci 1, 35m.
Jeoeli potrzebny jest d? u? szy w?? dop? ywowy, nale? y stosowaae
wy?? cznie oferowany przez nasz serwis kompletny zestaw w?? y z
zamontowanymi dwuz?? czkami, posiadaj? cy atest VDE.
- Dla pralek automatycznych bez systemu Aqua-Control dost? pne
s? zestawy w?? y o d? ugooeci 2, 2m, 3, 5m oraz 5m.
- Dla pralek automatycznych z systemem Aqua-Control dost? pne
s? zestawy w?? y o d? ugooeci 2, 0m, 2, 9m oraz 3, 9m.
Uwaga! W? adnym razie nie sztukowaae w?? y w celu ich
przed? u? enia!
Pieroecienie uszczelniaj? ce znajduj? si? albo w
nakr? tkach z tworzyw sztucznych dwuz?? czek
w?? y albo w do?? czonej paczce. Nie stosowaae
innych uszczelek!
0 1. W?? pod?? czyae zagi? t? ko? cówk? do pralki.

- W?? a dop? ywowego nie
uk? adaae pionowo w dó?, ale
obróciae w prawo b? d? w lewo,
zgodnie z rysunkiem.
- Dwuz?? czk? w?? a dokr? ciae
tylko r? cznie. W?? pod?? czyae prost? ko? cówk? do kranu z
dop? ywem wody, który posiada gwint oerubowy
R 3/4 (cala).
Uwaga! Dwuz?? czk? w?? a dokr? caae tylko
r? cznie. Odkr? caj? c powoli kran z dop? ywem wody
przed uruchomieniem pralki automatycznej
sprawdziae, czy pod?? czenie jest szczelne.

Odp? yw wody
W?? odp? ywowy mo? e zostaae albo pod?? czony do syfonu, albo
zawieszony w umywalce, zlewie b? d? wannie.
Do przed? u? enia w?? a (maksym. 3 m u? o? one na pod? odze, potem
do 80 cm w gór? ) mog? zostaae zastosowane jedynie oryginalne
w?? e. Serwis dysponuje w?? ami odp? ywowymi o d? ugooeci 2, 7
oraz 4m.
Uwaga! W?? odp? ywowy u? o? yae unikaj? c zagi? ae.

Odp? yw wody do syfonu
Tulejka na ko? cu w?? a pasuje do
wszystkich dost? pnych typów
syfonów.
Miejsce po?? czenia tulejki i syfonu
zabezpieczyae opask? zaciskow?
w?? a.

Odp? yw wody do umywalki
- Ma? e umywalki nie nadaj? si? do odprowadzania wody z pralki.
Woda mog? aby si? przelaae!
- Ko? cówka w?? a odp? ywowowego
nie mo? e byae zanurzona w
odpompowywanej wodzie. Woda
mog? aby zostaae z powrotem zassana
do urz? dzenia!

48

- W celu zawieszenia w umywalce
albo w wannie w?? odp? ywowy
powinien zostaae zabezpieczony
przed zeoelizgni? ciem przy pomocy
za?? czonego kolanka, nadaj? cego
si? do zatkni? cia na kraw? dzi
umywalki. Si? a odrzutu wyp? ywaj? cej
wody mog? aby w przeciwnym razie
wypchn? ae w?? z umywalki.
Kolanko przymocowaae sznurem do
kranu z wod? albo do oeciany.

Wysokooeae t? oczenia powy? ej 1m
Do odpompowywania roztworu po praniu/p? ukaniu ka? da pralka
automatyczna posiada pomp?, która t? oczy roztwór przez w??
odp? ywowy na wysokooeae do 1m, licz? c od powierzchni ustawienia
W przypadku wysokooeci t? oczenia powy? ej 1m prosimy zwróciae si?
do serwisu.

Dane techniczne
Zakres regulowania wysokooeci
Ilooeae bielizny do prania
(zale? na od programu)
Mo? liwooeci zastosowania
Pr? dkooeae obrotowa b? bna
podczas wirowania
Cioenienie wody

ok. +10/-5mm
max 5kg
gospodarstwo domowe
patrz tabliczka znamionowa
1-10bar
(=10-100N/cm2 = 0, 1-1, 0MPa)

Wymiary

(wymiary w mm)

Warunki gwarancji/autoryzowane zak? ady serwisowe

Warunki gwarancji/autoryzowane
zak? ady serwisowe
Weitere Kundendienststellen im Ausland
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen Partner. Diese
können dort eingesehen werden.
Further after-sales service agencies overseas
In these countries our AEG agents' own guarantee conditions are applicable.
Please obtain further details direct.
Autres agences étrang? res assurant le service apr? s-vente
Dans ces pays, les conditions de garantie des concessionnaires de la région sont
valables. Vous pouvez les consulter sur place.
Otros puntos de Postventa en el extranjero
En estos países rigen las condiciones de nuestros representantes locales. las
cuales pueden ser consultadas allí mismo.
Ulteriori uffici del servizio tecnico assistenza clienti all'estero
In questi paesi sono valide le condizioni di garanzia dei partner locali. Queste
condizioni possono essere esaminante sul luogo.
Serviços de assist? ncia técnica no estrangeiro
Nestes países s? o válidas as condiç? es de garantia dos concessionários locais,
podendo aí ser consultadas.
U. A. E. Abu Dhabi
Universal Trading Company
P. O. Box 43 99
Tel. : 335331

Jordan
Jordan Household
Supply Co. Ltd.
P. Box 3/68
Amman/Tel. : 69 70 50

Malta
ITC
International Trading
Company
White House Building
Mountbatte Street
Blata L-Bajda/Tel. :
220644

Egypt
Middle East Commercial
Center
P. Box 19
Kairo-Heliopolis
Tel. : 29917/31634

Kanada
EURO-LINE Appliances
2150 Winston PARK Drive
Oakville, Ontario L6H 5V1
Tel. : 905 829 3980
Fax: 905 829 3985
Korea (South)
Core Incorp.
3/F Chewoo Bldg.
200 Nonhyun-Dong
Kangnam-Ku
Seoul
Telefon 82 2 549 89 61

Mauritius
Happy World Centre Ltd. 7 54
1 Chausee Street
Port Louis
Tel. : 25355

Australia
ANDI-Co Pty. Ltd
9 Kingston Town Close
Oakleigh VIC 3166
Tel. : (03) 9569 1235
Fax: (03) 9569 1450

50

Namibia
AEG NAMIBIA (PTY)
LIMITED-Jeppe Street
Northern Industrial Area
Windhoek
Tel. : (061) 21-6082/4
Fax: (061) 217838

Warunki gwarancji/autoryzowane zak? ady serwisowe
Bahrain/Arabian Gulf
A. Zayani & Sons
P. Box 9 32
Bahrain
Tel. : 261060

Croatia
Electrolux D.
Suplova 7
10000 Zagreb
Tel. : 1 61 19512
Fax: 1 61 19513

Kuwait/Arabian Gulf
Bulgaria
Electrolux Bulgaria E. D. Ali Al-Ghanim Est. Box 10 83
91 Levski Blvd.
Tel. : 5322463
1000 Sofia
Fax: 5242114
Tel. : 2 806676
Fax. 2 980 5276

New Zealand
Euro-Life New Zealand Ltd.
Privat Bag
58 Symonds Street
Auckland
Tel. : (09) 525 2222
Nouvelle Caledonie
Socometra N. C.
B. P. 483
Nouman
Tel. : 275444

Cyprus
Servilan Co. Box 36 05
77, Kennedy Ave.
Nicosia
Tel. : 311 477
Estonia
Electrolux Estonia Ltd.
Mustamäe tee 24
EE0006 Tallinn
Tel. : (372) 6 650 090
Fax: (372) 6 650 092

Lebanon
Adib & Assaferi
P. Box 539
Tripoli

Oman
Moshin Haider Darwish
P. Box 1 35
Muscat
Tel. : 703743

Latavia
Electrolux Latavia Ltd.
Terlaton Street 42/44
1011 Riga
Tel. : 371 2 297821
Fax: 371 2 821286

Poland
Electrolux Poland Sp. zo. o.
ul. Domaniewska 41
02-034 Warszawa
tel. : 022 874 33 33
fax: 022 874 33 00

Hongkong
Wo Kee Services Ltd.
585-609 Castle Peak Road
Kwai Chung N. T. : 2494 4000

Lthuania
Electrolux Lthuania
Verkui 29
2600 Vilnus
Tel. : 372 272 3326
Fax: 372 272 3366

Russia
Electrolux Russia Ltd.
16 Olympiysky prospekt
129090 Moscow
Tel. : (095) 937 7837
Fax: (095) 926 5513

Israel
Evis Ltd. Box 70 39
Tel-Aviv - 67013
Tel. : 3257311

Malaysia
Arzbergh Engineering
No. 49A/B, Jalan Petaling
Utama 7
4600 Petaling Jaya
Tel. : 3 795 1084
Fax: 3 795 1082

Saudi Arabia
Alia Trading Corporation
P. Box 4101
King Abdul Aziz Street
Riyadh
Tel. : 4645977
Al Nahas Est.
Musaidia Market I
P. Box 1 15 29
Jeddah
Tel. : 6606852

51

Japan
Electrolux Japan Ltd.
Yasuda Warehouse 4F 3-312
Heiwajima Ota-Ku
Tokyo
Tel. : 81 3 3544 3363
Fax: 81 3 3763 6143

Slovenia
Electrolux Slovenia D.
Traska Ul. 132
1000 Ljubljana
Tel. : 61 1234 137
Fax: 61 1234 238

Thailand
OLYMPIA Thai Ltd.
44 Ratchadapisek Road
10320 Bangkok
Tel. : 2 513 6111
Fax: 2 513 2574

Slovakia Rep.
Electrolux Slovakia S. R.
Seberiniho 1
821 03 Bratislava
Tel. : 7 4333 9745
Fax: 7 4333 6976

South Africa
AEG (Pty) Ltd.
55, 12th Road
P. Box 1 02 64
Kew/Johannesburg 2000
Tel. : 8069111

Hungary
Electrolux Lehel KFT
(AEG Div)
Erzsebet'Kiralyne Utja 87
1142 Budapest
Tel. : 00361/251 84 44

52

Singapore
19 Tanglin Road 06-07
Singapore 247909
Tel. : 65 7356572
Fax: 7351124

USA
ANDI Co. Appl. Inc. East
65 Campus Plaza
Edison, New Jersey 0837
USA/Tel. : (201) 2258839

Syria
Masri & Shami
P. Box 24 96
Damascus
Tel. : 214080

53

Indeks hase?

Indeks hase?
?

S

? atwe prasowanie............... 12, 16, 27

Serwis........................ 31, 33, 55
Sól do usuwania plam............... 10, 23
Stop z wod? w pralce............ 12, 21, 26

B
Bawe? na..................
Bielizna lekko zabrudzona....
Bielizna oerednio zabrudzona..
przez dzieci.......

.......... 16
........ 9, 13
........... 9
uruchomieniem
.......... 40

T

G

Tabliczka znamionowa........... 10, 46, 55
Tkaniny delikatne............... 12, 16, 28
Tkaniny do gotowania........ 11, 16, 27, 29
Tkaniny kolorowe........... 11, 16, 27, 29
Tkaniny syntetyczne/bawe? niane.... 12, 16, 27
Tür öffnen........................ 22, 36

Gwarancja..................... 7, 33, 50

W

I

We? na.................... 12, 16, 28, 29
do prania r? cznego............... 12, 28
Woda
odpompowanie.................. 12, 26
oerodki do zmi? kczania wody... 9, 10, 18, 23
twardooeae........................ 9, 17
Wska? nik przebiegu programu........ 11, 24
Wysuwany zasobnik na oerodki pior? ce.. 10, 23

F
Firanki.......................... 15, 28

Ilooeae bielizny...................... 14, 27

J
Jedwab.......................... 12, 16

K
Kindersicherung...................... 33
Krochmalenie..................... 12, 29

L
Leichtbügeln......................... 35
Len................................ 16

O
Odpompowanie...................... 12
Odwirowanie............ 12, 19, 21, 25, 29

OE
OErodek do prania wst? pnego......... 10, 23
OErodek do zmi? kczania tkanin........ 10, 23
OErodek piel? gnuj? cy.......... 10, 17, 19, 23
OErodek pior? cy........... 10, 17, 18, 19, 24
ÖKO-Schleuse....................... 14
Opró? nianie awaryjne.................. 38
Otwieranie drzwi...................... 26

P
P? ukanie delikatne................. 12, 29
P? ukanie oerodkiem zmi? kczaj? cym..... 12, 29
P? yny do zmi? kczania tkanin....... 9, 10, 23
Plamy................ 9, 13, 20, 25, 27, 37
Pompa roztworu pior? cego.......... 10, 32
Pranie delikatne................... 15, 16
Pranie kolorowe...................... 15
Pranie r? czne.................. 12, 28, 29
Pranie wst? pne.............. 13, 20, 23, 27
Program energooszcz? dny........... 11, 27
Program skrócony........... 13, 20, 25, 27
Przerwanie programu prania............ 25

Z
Zagro? enie dzia? aniem mrozu.......... 7, 38
Zbyt du? o oerodka pior? cego............. 26
Zmiana programu prania............... 25
Zmi? kczanie............... 13, 20, 23, 27

Serwis

Serwis
W rozdziale " Co zrobiae, gdy... " zosta? y przedstawione niektóre
usterki, mo? liwe do usuni? cia we w? asnym zakresie. W razie awarii
prosimy najpierw sprawdziae, czy mo? na je usun? ae samodzielnie.
Jeoeli nie znajd? tam Pa? stwo? adnych wskazówek, prosimy zwróciae
si? do autoryzowanego zak? adu serwisowego. (Adresy oraz numery
telefonów znajd? Pa? stwo w rozdziale " Autoryzowane serwisy". )
Prosimy o sprawdzenie usterki oraz zanotowanie jej objawów, aby
przekazaae te informacje podczas rozmowy z serwisem. U? atwi?
Pa? stwo w ten sposób diagnoz? oraz decyzj?, czy potrzebna jest
wizyta serwisu.
Prosimy zanotowaae numer PNC
oraz numer seryjny. Oba numery
znajd? Pa? stwo na tabliczce
znamionowej na wewn? trznej
stronie drzwi pralki automatycznej.
PNC.....................................................
S-No.....................................................
Prosz? mo? liwie dok? adnie okreoeliae:
o Jakie s? objawy usterki?
o W jakich okolicznooeciach wyst? puje usterka?
Kiedy ponosz? Pa? stwo koszty tak? e w okresie
obowi? zywania gwarancji?
- gdy mogli Pa? stwo sami usun? ae awari? w oparciu o tabel?
usterek (patrz rozdzia? " Co zrobiae, gdy... "),
- kiedy wymagana jest wi? ksza liczba przyjazdów pracownika
technicznego serwisu, gdy? nie uzyska? on przed swoim
przyjazdem wszystkich wa? nych informacji, a potrzebne
s? np. cz? oeci zamienne. Mo? na unikn? ae kilku przyjazdów
pracownika serwisu, jeoeli przygotuj? si? Pa? stwo dobrze do
rozmowy telefonicznej w sposób opisany powy? ej.

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www. aeg. hausgeraete. de
(C) Copyright by AEG
822 942 841 -01- 0101-01

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

ÖKO-LAVAMAT 70630 update
The environmentally friendly washing machine
User information

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Dear Customer, Please read this user information carefully. Pay particular attention to the section "Safety" on the first Info pages. Please keep this user information in a safe place for later reference. Pass it on to any future owners of the unit. The warning triangle and /or signal words (Warning!, Caution!, Impor- 1 tant! ) emphasise information which is important for your safety or for the unit's functional reliability. It is imperative that this information is observed. 0 1. This symbo
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Contents Operating Instructions.................................... 6 Safety........................................................ 6 Disposal...................................................... 8 Environmental tips............................................. 8 Unit description.............
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Program Tables................................................ 26 Washing...................................................... 26 Separate Conditioning/Starching/Impregnating.................... 27 Separate Rinse................................................. 27 Separate Spin.........................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Electrical connection........................................... 45 Water connection............................................. 45 Permissible water pressure....................................... 45 Water inflow.................................................. 46 Water drain......................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Operating Instructions Operating Instructions 1 Safety The safety aspects of AEG electrical appliances comply with accepted technical standards and the German Appliance Safety Law. However, as manufacturers we regard it as our responsibility to inform you about the following safety instructions. Before Using for the First Time • Refer to the "Installation and Connection Instructions" further on in this user information. If units are delivered in the winter months at minus temperatures: St
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Operating Instructions Child Safety Packaging materials (e. g. films, polystyrene) can be dangerous for children. Risk of suffocation! Keep packaging away from children. Children frequently cannot recognise hazards involved in handling electrical appliances. Therefore, ensure that they are properly super- vised during operation and never allow children to play with the washing machine -there is a risk that they can lock themselves inside it. Ensure that children or small animals do not c
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Operating Instructions 2 Disposal Disposing of the Packaging Material! Dispose of the packaging of your washing machine correctly. All pakka- ging materials used are environmentally-compatible and recyclable. Plastic parts are identified with internationally standardised abbrevi- ations: >PE< for polyethylene, e. packing films. >PS< for polystyrene, e. cushion parts (always CFC-free) >POM< for polyoxymethylene, e. plastic clips. Cardboard packaging is manufactured from recycle
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Operating Instructions Unit description Front view Drawer for de- tergent and Control panel care agent Rating plate (be- hind filling door) Main door Flap in front of Screw feet drain pump (height-adjustable) Drawer for detergent and care agent Stain removers Pre-wash detergent/ Main wash detergent soaking agent or (powder form) and water softener possibly water softener Liquid care agents (conditioner, finisher, starch) 9
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Operating Instructions Control panel Program sequence display Spin speed / RINSE HOLD button Additional program Program selector buttons DOOR Indicator Multi-display OVER DOSING display Button DELAY TIMER START/PAUSE button Program Selector The program selector determines the type of washing cycle (e. water level, drum movement, number of rinses, spin speed) ac- cording to the type of garments being washed, and also the washing solution. OFF Switches off the washing ma- chine. All oth
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Operating Instructions EASY-CARES Main washing cycle for easy-care textiles (mixed fabrics) at 40 °C to 60 °C. EASY IRON position: Main washing cycle at 40 °C for easy-care textiles which, with the aid of this program, only have to be either gently ironed or not ironed at all. DELICATES Main washing cycle for delicates at 30 °C or 40 °C. WOOL/P (Handwash) Main washing cycle (cold up to 40 °C) for machine-washable woollens and for hand-washable wool textile and silk with the care symbol ï
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Operating Instructions Additional program buttons The additional program buttons are for adapting the washing program to the dirtiness of the washing. Additional programs are not required for washing which is not excessively dirty. Various functions can be combined with each other, depending on the program. PRE WASH Cold pre wash before the main washing cycle which follows on automatically. with intermediate spin at COTTONS/LINEN, without intermediate spinning in the case of EASY CARES a
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Operating Instructions Consumption Values and Time Requirements The values for selected programs in the following tables were deter- mined under normal conditions. However, there is a helpful orientation aid for domestic operation. Program Selector/ Filling Quantity Water Energy Time Temperature in kg in Litres in kWh in Minutes COTTONS/LINEN 95 5 45 1. 70 137 1) 5 42 0. 94 125 COTTONS/LINEN 60 COTTONS/LINEN 40 5 49 0. 60 122 EASY-CARES 40 2. 5 54 0. 50 102 DELICATES 30 2. 5 50 0. 30 68 WOOL/P (Handw
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Operating Instructions What does "UPDATE“ mean? Your washing machine's washing programs are controlled by software. New types of textiles or new detergents may require new washing pro- grams in the future. In most cases, the software can be adapted to this. For further information on the "update“, please consult the Customer Service. You can also enquire about the costs for an "update“ with your Customer Service. Before the First Wash 0 Carry out a washing operation without washing (COTTONS 9
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Operating Instructions Prepare washing cycle Sort washing and prepare Sort the washing according to the care symbol and type (see "Wash- ing types and care codes"). Empty all pockets. Remove metal objects (paper clips, safety pins etc. ). To prevent damage to the washing and tangled washing: Close zip fasteners, button bed and pillow covers closed, tie up loose strings e. of aprons. Turn articles with double layered textiles inside out (sleeping bags, anoraks etc. In the case o
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Operating Instructions Washing Types and Care Codes The care codes help you choose the correct washing program. The washing should be sorted according to type and care code. The temperatures stated in the care codes are all maximum values. Cottons ç Textiles made of cotton and linen with this care code are insensitive to mechanical stress and high temperatures. The program COTTONS/LINEN is suitable for this type of washing. Linen èë Textiles made of cotton and linen with this care code are
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Operating Instructions Washing Detergents and Care Agents Which washing detergent and care agent? Use only washing detergents and care agents which are suitable for use in washing machines. Always follow the manufacturer's instructions. How much washing detergent and care agent? The amount to be used depends on: the dirtiness of the washing the hardness category of the mains water supply the filling quantity If the detergent manufacturer gives no details of the dosing quantities 2 for m
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Operating Instructions Run a Washing Cycle Brief Instructions A washing cycle is run in the following steps: 0 1. Set the correct washing program: – Set the program and temperature with the program selector – Set any additional program(s) 2. Change the spin speed if necessary / select RINSE HOLD. 3. Set DELAY TIMER if necessary. 4. Open the filling door and fill with washing. 5. Close the filling door. 6. Add washing detergent/care agent. 7. Start the washing program. After the Washing Program
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Operating Instructions Setting the Washing Program For the suitable program, the correct temperature and possible addi- 3 tional programs for the particular washing type, refer to the "Program tables". Set the program selector to the required washing program with the required temperature. The probable duration of the set program in minutes is shown in the multi display. 2. If necessary, select additional program(s): The display of the selected auxiliary program lights up. – To change
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Operating Instructions Change Spin Speed / Select Rinse Hold 0 If necessary, change the spin speed for the final spin / select RINSE HOLD: Press the button Spin speed/RINSE HOLD as often as necessary until the indicator for the required spin speed (or of RINSE HOLD) lights up. If RINSE HOLD is selected, the washing remains in the last rinsing water and is not spun. If you do not change the spin speed, the final spin 3 is automatically adapted depending on the washing program: – COTTONS/L

Dbamy o Twoją prywatność

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Wyrażając zgodę na przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym lub dostęp do nich, przetwarzanie danych, w tym w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych, sprawiasz, że łatwiej będzie odnaleźć Ci w Allegro dokładnie to, czego akurat szukasz i potrzebujesz. Administratorami Twoich danych będzie Allegro, jak również partnerzy, z którymi stale współpracujemy.

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z Polityką ochrony prywatności, w tym ze względu na następujące potrzeby:

Spersonalizowane reklamy, Spersonalizowane treści, Pomiar reklam i treści, Opinie odbiorców i Opracowanie produktu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić na Allegro. pl w zakładce Ustawienia plików cookies. Wycofanie jej nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania. Więcej informacji znajdziesz:

Polityka plików cookiesPolityka ochrony prywatności

Lutowanie Aeg Oko Lavamat 70330

Bezpośredni link do pobrania Lutowanie Aeg Oko Lavamat 70330

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Lutowanie Aeg Oko Lavamat 70330