Biuletyn Inżynierii Stosowanej Frigidaire Fges3075k W B

Frigidaire FGES3075K W B jest wysokiej jakości biuletynem inżynierii stosowanej produkowanym przez Frigidaire. Jest to magazyn informacyjny, który dostarcza czytelnikom szczegółowe informacje o nowych produktach, technologiach i rozwiązaniach inżynierskich. Biuletyn zawiera aktualizacje produktów, przeglądy nowych technologii, opisy nowych produktów i usług, opisy inżynieryjne, porady dotyczące zarządzania produktem i wiele więcej. Biuletyn inżynieryjny Frigidaire FGES3075K W B jest dostępny w wielu językach, w tym angielskim, francuskim i niemieckim. Dostarcza aktualnych informacji na temat produktów i technologii, które są dostępne na rynku. Biuletyn jest dostępny w wersji drukowanej i w wersji online.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Inżynierii Stosowanej Frigidaire Fges3075k W B

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Frigidaire FGES3075K W/B. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Frigidaire FGES3075K W/B.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Frigidaire FGES3075K W/B bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Frigidaire FGES3075K W/B na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Frigidaire FGES3075K W/B na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.

Instrukcja obsługi Frigidaire FGES3075K W/B

Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Frigidaire FGES3075K W/B a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Frigidaire FGES3075K W/B. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3250415, faks 034 3250415.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www. pcz. pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE REMONTU KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU B WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 19 W CZĘSTOCHOWIE.

II. 2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: WYKONANIE REMONTU KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU B WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 19 W CZĘSTOCHOWIE, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45. 00. 00 - Roboty budowlane45. 45. 30. pl/Roboty-remontowe-i-renowacyjne">Roboty remontowe i renowacyjne45. 31. pl/Roboty-instalacyjne-elektryczne">Roboty instalacyjne elektryczne. 5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 14. 07. 2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 9 000 zł.

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:1. określone w art. 22. ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 233/2007 poz. 1655 z późn. zm. ).1. 2. Posiadanie doświadczenia zawodowego rozumianego jako zrealizowanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 2 zamówień polegających na wykonaniu robót remontowych, z których każde musi łącznie obejmować branże: budowlaną i elektryczną. Ponadto każde z zamówień musi obejmować remont pomieszczeń o powierzchni minimum 400 m2 (podana wielkość powierzchni odnosi się po pojedynczego zamówienia).2. Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków wymienionych w punkcie poprzedzającym w oparciu o dokumenty, oświadczenia, o których mowa poniżej, według formuły spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy, Wykonawca nie załączy do oferty wszystkich wymaganych dokumentów, oświadczeń, bądź ich treść nie będzie potwierdzała spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u. p. z. p..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:1. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 u. W przypadku, gdy dla realizacji zamówienia Wykonawca nie dysponuje samodzielnie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.1. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania.1. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentu z pkt. 3., to Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania1. 5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego posiadanego doświadczenia zawodowego, określonego w rozdz. 1, cz. II, pkt 1. SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz zrealizowanych przez siebie zamówień zakresem odpowiadającym zamówieniom opisanym w w rozdz. 2., z podaniem zakresu robót wchodzących w zakres zamówienia z wyszczególnieniem branż oraz remontowanej powierzchni, z podaniem miejsca realizacji oraz daty realizacji rozumianej jako podanie dat dziennych (dzień, miesiąc i rok) rozpoczęcia i zakończenia robót oraz wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia objęte wykazem zostały wykonane należycie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV. 1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV. 2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. dzp. pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Częstochowska Dział Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 69, pok. 30, Częstochowa. 4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21. 05. 2009 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Częstochowska ul. Dąbrowskiego 69, Sekretariat Kanclerza, pok. 28, 42-200 Częstochowa. Godziny pracy Sekretariatu: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:00. 5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Biuletyn Inżynierii Stosowanej Frigidaire Fges3075k W B

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Inżynierii Stosowanej Frigidaire Fges3075k W B

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Inżynierii Stosowanej Frigidaire Fges3075k W B